КЗК отмени избор на доставчик на оборудване за извънредни ситуации

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на областния управител на област Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на оборудване за извънредни ситуации” по проект „Център за координация и управление на действията при бедствия в трансграничната зона” с референтен номер 2 (4i)-2.2-17 MIS-ETC Code 692 EMERG-VR-DJ – три обособени позиции”.

Проучването установи, че жалбоподателят „Авто инженеринг холдинг груп” ООД и участникът Обединение „Специализирано оборудване” са представили своите ценови оферти по трите обособени позиции в един общ плик № 3 „Предлагана цена”, в нарушение на разпоредбите на ЗОП. Съгласно закона, когато участник подава оферта за повече от една позиция, пликове № 2 и № 3 следва да се представят за всяка една позиция. В случая комисията за провеждане на процедурата е отстранила от участие само жалбоподателя, което прави незаконосъобразно решението за класиране.

Като второ нарушение на процедурните правила КЗК приема наличието на противоречие между изискванията на влязлата в сила документация за участие и разпоредбите на ЗОП, касаещо представянето от участниците на ценовите предложения. Комисията счита, че обществената поръчка следва да бъде прекратена поради допуснато нарушение при откриването и провеждането й, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

КЗК връща процедурата от етап повторна проверка на допустимостта на офертите на участниците в съответствие с изискванията на закона и мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.