КЗК откри нарушения в поръчка по европроект на община Елена

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета община Елена, с което е обявено класирането и е определен изпълнител на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга по мониторинг и управление на проект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., изпълняван от община Елена, № 04/321/01380 „Подобряване на възможностите за спорт, отдих и дейностите в свободното време чрез изграждане и реконструкция на

спортни съоръжения в гр. Елена, с. Константин и с. Майско и създаване на „Общностен център” в гр. Елена”. Проучването установи, че избраният за изпълнител участник ДЗЗД „Топал” не отговаря на изискванията за подбор на възложителя. Кандидатът не е представил препоръки за добро изпълнение на договори по управление и мониторинг на проекти през последните 3 години. Също така оценителната комисия не е обосновала присъдения на участника максимален брой от 50 т. за техническото предложение. Липсата на аргументация с конкретни мотиви при оценяването на офертите е нарушение на един от основните принципи на ЗОП – за публичност и прозрачност при провеждането на обществените поръчки. КЗК връща процедурата от етап разглеждане и преценка на документите за подбор в плик № 1 съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.