КЗК откри гафове в обществена поръчка на Медицинския университет в София

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на ректора на Медицински университет – София за обявяване на класирането и избор за изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура за научно-изследователска дейност по проект BG161PO003-1.2.04-0086-С0001, с финансовата подкрепа на Операция BG161PO003-1.2.04 „Развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за нуждите на Медицински Университет- София, по 9 обособени позиции”, в частта по обособена позиция № 9 – „Високо разделителна масспектрометрична система за изследване на нативни протеини“.

Назначената от КЗК техническа експертиза установи неясноти в изискванията от документацията за участие в обществената поръчка. Допуснати са пропуски от страна на възложителя, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Допуснатите пороци при задаването на техническите параметри, на които следва да отговарят предлаганите от участниците апарати са съществени и се отразяват върху законосъобразността на оспореното решение за избор на изпълнител до степен, водеща до невъзможност за саниране при евентуално връщане на процедурата на етап ново разглеждане на техническите предложения. Единствената възможност за възложителя е да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП и да открие нова законосъобразна процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.

КЗК връща преписката на възложителя за издаване на решение за прекратяване на процедурата съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.