КЗК откри гаф в прекратена обществена поръчка на община Каварна

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Каварна за прекратяване на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор за нуждите на община Каварна”, в частта по обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Каварна“.

Проучването установи, че не са налице основанията за прекратяване на процедурата, изложени от възложителя. Същият се е позовал на разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗОП, като е извел твърдението, че значителна промяна в обстоятелствата, които не е могъл да предвиди, е довела до отпадане на необходимостта от провеждане на процедурата при обявените технически параметри. В мотивите на издаденото решение за прекратяване на процедурата възложителят е преценил, че съществена промяна в обстоятелствата са конкретните параметри на поръчката, обема, продължителността, прогнозната стойност и други особености в начина на предоставяне на мобилната услуга.

КЗК намира, че липсват основанията, визирани в цитираната разпоредба на ЗОП за прекратяване на процедурата, тъй като не са налице кумулативно зададените в разпоредбата предпоставки.

Комисията за защита на конкуренцията връща процедурата на етап разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.