КЗК обвинява НЕК в злоупотреба с господстващо положение

Депутатът Таско Ерменков прогнозира шоково поскъпване на тока с 15-30% от 1 януари

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК) твърдения за извършено нарушение на ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия с пиков товаров профил на територията на Р. България, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством дискриминиране от страна на НЕК ЕАД на „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД (ЕВН ТСЕЕ) и поставянето му в по-неблагоприятно положение спрямо неговите конкуренти.

Предмет на проучването в производството е поведението на НЕК, свързано с дискриминиране от страна на НЕК на ЕВН ТСЕЕ и поставянето му в по-неблагоприятно положение спрямо неговите конкуренти по смисъла на чл.21,т.3 от ЗЗК.

В хода на проучването се установи следното: НЕК е производител и търговец на електрическа енергия. Произвежданата електрическа енергия дружеството продава по отделни профили на организирани от него ежемесечни търгове. Тази практика съществува до декември 2014 г. За 2015 г. НЕК е продало в аванс всичката електрическа енергия с профил „пик“ на избрани от него по неясни, публично неоповестени критерии търговци на електрическа енергия. На направените през октомври 2014 и декември 2014 г. от страна на ЕВН ТСЕЕ запитвания за закупуване на пикова електрическа енергия, чрез участие в търгове или чрез пряко договаряне, НЕК не е отговорило, като едва през януари 2015 г. е уведомило молителя, че не разполага с достатъчно свободни количества за реализация на свободен пазар. Междувременно НЕК е продало произвежданата от него пикова енергия за 2015 г. на определени търговци по неясни критерии и непрозрачни процедури. Това поведение има за резултат поставянето на тези избрани търговци в по-благоприятно положение спрямо техните конкуренти, доколкото им се предоставя ценово предимство

Като е отказало на ЕВН ТСЕЕ продажбата на пикова енергия за 2015 г., респ. не е дало възможност на дружеството да участва в търг или процедура на договаряне, НЕК е третирало неравно и е поставило ЕВН ТСЕЕ в по-неблагоприятно положение спрямо неговите конкуренти по смисъла на чл.21, т.3 от ЗЗК.

Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката, по реда на чл. 55 от ЗЗК; в срок от 30 дни имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения; имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.