КЗК обвини в злоупотреба с господстващо положение ВиК-оператор

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на „В и К Стенето“ ЕООД, гр. Троян твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща едностранно налагане на цени за предоставяните от В и К дружеството услуги по приемане, отвеждане и пречистване на промишлените отпадъчни води на „Лесопласт“ АД (с променено наименование на „Велде България“ АД), която може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

В хода на проучването се установи, че „В и К Стенето“ ЕООД, гр. Троян е единственият В и К оператор по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), който предоставя В и К услуги на територията на Община Троян.

Между „В и К Стенето“ ЕООД, гр. Троян и „Лесопласт“ АД, гр. Троян, е сключен договор на 01.08.2005 г., който урежда отношенията между страните по приемане, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на „Лесопласт“ АД. Считано от 01.01.2007 г. „В и К Стенето“ ЕООД е извършило четири промени на цените, които не са в съответствие с подписания между страните Договор.

КЗК счита, че в резултат на поведението на „В и К Стенето“ ЕООД, изразяващо се в едностранно налагане на цени за предоставяните В и К услуги по приемане, отвеждане и пречистване на промишлените отпадъчни води на „Лесопласт“ АД, ВиК дружеството получава недължими по договора суми, като по този начин се облагодетелства неоснователно. В тази връзка КЗК намери за установено, че разглежданото поведение на ВиК операторът не е обективно обосновано и е налице безспорно антиконкурентен ефект.

Определението не подлежи на обжалване.

В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението.

В указания срок страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК.

Страните в производството имат право да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание по реда на чл. 76 от ЗЗК във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.