КЗК обвини трите ЕРП в злоупотреба с господстващо положение

Депутатът Таско Ерменков прогнозира шоково поскъпване на тока с 15-30% от 1 януари

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), с три отделни определения предяви твърдения за извършено нарушение – злоупотреба с господстващо положение на дружества от групите ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ.

Производството е образувано по самосезиране на КЗК и впоследствие към него е присъединено искане за образуване на производство, подадено от независим търговец на електроенергия. През март и април 2013 г. КЗК проведе проверки на място в офисите на дружества от трите групи и иззе доказателства на хартиен и електронен носител, въз основа на които са предявени твърденията. Допълнително КЗК изиска информация от търговци на електроенергия по свободно договорени цени и от клиенти, които предстои да започнат да се снабдяват с електроенергия по свободно договорени цени.

Твърденията за извършено нарушение са предявени на електроразпределителното, електроснабдителното и дружеството – търговец на електроенергия по свободно договорени цени от съответната група.

Всяка една от групите злоупотребява с господстващото си положение като прилага обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на съответното ЕРП.

Стратегията на всяка една от групите се състои в прилагане на различни практики, с които се обменя съществена информация в Групата за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и възпрепятства процесът на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени

Според предварителната оценка на Комисията нарушението може значително да засегне търговията между държавите-членки по силата на чл. 102 от ДФЕС.

На дружествата от трите Групи и на молителя по преписката е предоставен срок от 60 дни, в рамките на който те могат да представят писмени възражения по предявените твърдения, да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание и да получат достъп до неповерителен вариант на материалите по производството.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.