КЗК обвини „Софийска вода” в злоупотреба с господстващо положение

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Софийска вода“ АД твърдения за извършено нарушение, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, съобщиха от антимонополната комисия. Става дума за практикуваното от „Софийска вода” начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използваната услуга по доставка на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадни води на територията на Столична община през месеците без отчет на средство за търговско измерване, което поведение засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялно търговско условие по смисъла на чл. 21, т.1 от ЗЗК.
Съгласно Общите условия на „Софийска вода“ АД потребителите следва ежемесечно да заплащат ползваните от тях ВиК услуги, като отчитането на действително изразходваното количество вода се извършва веднъж на три месеца. За всеки от двата месеца, в които не се извършва реално отчитане, ВиК операторът начислява количество вода, определено въз основа на средния месечен разход от предходните 2 два отчета, като изравнителната сметка, която се изготвя в края на тримесечния период, установява размера на общо използваното количество вода, но не и точния размер на потребеното количество вода за всеки отделен месец. В същото време Общите условия на „Софийска вода“ АД възпроизвеждат правилото на чл. 86 от ЗЗД, съгласно което при неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Следователно ВиК операторът начислява лихви за забава и върху фактурирани прогнозни количества вода, а не само върху стойността на реално потребена вода, която се изчислява веднъж на тримесечие след действителен отчет на водомерите. Това поведение на ответното дружество директно уврежда интересите на потребителите, доколкото задълженията за заплащане за първите два отчетни месеца не са установени по размер, а задължението за обезщетение за забава предполага точно изчислена стойност на реално използваната услуга.
Определението на КЗК спрямо „Софийска вода” не подлежи на обжалване.
В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаване на определението.
Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК, както и правото да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.