КЗК обвини “Енерго-Про Продажби” в злоупотреба с господстващо положение

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията предяви на “Енерго-Про Продажби” АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители от крайния снабдител „Енерго Про Продажби“ АД, находящи се на лицензионната му територия, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ от доставка на електрическа енергия на „Енерго-Про Продажби“ АД, който представлява неравноправно третиране на „Готар Инвестмънт“ ООД спрямо останалите потребители на електрическа енергия на територията на индустриална зона гр. Нови Пазар.

Предмет на проучване във воденото производство е поведението на „Енерго-Про Мрежи“ АД и „Енерго-про Продажби“ АД, свързано с отказ да се възстанови електрозахранването на обект „Цех 203 А“, принадлежащ на „Готар Инвестмънт“ ООД по причина на състоянието на техническата мрежа.

Разследването установи, че „Енерго Про Продажби“ АД не прилага ясен критерий, по който избира кого да снабдява с електрическа енергия по силата на лицензията си за обществено снабдяване, тъй като при аналогична мрежова ситуация едни потребители получават индивидуални партиди и обществено снабдяване с електрическа енергия, докато на инициатора на производството това се отказва. Описаното поведение на отказ е необосновано, тъй като представлява неравноправно третиране на „Готар Инвестмънт“ ООД спрямо останалите потребители на електрическа енергия на територията на индустриална зона гр. Нови Пазар, които технически се снабдяват по аналогичен начин с електрическа енергия.

Страните в производството имат право да представят писмени възражения и да бъдат изслушани от Комисията по предявените твърдения.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.