КЗК обвини ЧЕЗ в злоупотреба с господстващо положение

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията предяви на „ЧЕЗ Разпределение България” АД твърдения за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, представляваща необосновано забавяне сключването на договор за покупко – продажба на енергийни съоръжения за присъединяване, изградени по съответния ред (в съответствие с чл. 21, т.5 от Наредба № 6/24.02.2014 г.). Тази злоупотреба може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите.

Производството установи, че отношенията между „ЧЕЗ Разпределение България” АД и присъединяваното лице преминават през разписаните в Наредба № 6/2004 г. (отм.), респ. Наредба № 6/2014 г. етапи до момента, в който трябва да бъде подписан договор за покупко-продажба /изкупуване/ от страна на „ЧЕЗРБ“ АД на енергийните съоръжения и съответно те да бъдат изплатени. В тази връзка в хода на проучването се намери за установено, че инвеститорът е подал в ЧЕЗРБ Заявление за сключване на договор за изкупуване на съоръженията за присъединяване, като проектът на договор е подписан от присъединяваното лице, но не и от ЧЕЗРБ, във връзка с констатирани от дружеството нередовности по документацията, за което обаче инвеститорът не е бил уведомен, въпреки, че е изискал да му бъде указана причината за несключване на договор за изкупуване. Твърденията за извършено нарушение се предявяват за поведението на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за периода от 30.04.2014 г. до настоящия момент.

Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК. В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението.

Страните в производството имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.