КЗК не уважи три жалби срещу прекратяването на търга за АМ “Хемус”

Спряха обществената поръчка за винетките

Със свое решение Комисията за защита на конкуренцията остави без уважение жалбите на „ПСТ Хемус 2“, „Ташяпъ Иншаат Тааххют Санайи ве Тиджарет” и Обединение „АМ ХЕМУС ЛОТ 1” срещу решение на изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, гр. София, с което е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35”, в частта за обособена позиция № 2, открита с Решение № ОП-32-РШ-002/09.01.2015 г. на възложителя.

КЗК смята, че решението на възложителя за прекратяване на процедурата е мотивирано и законосъобразно. Процедурата е прекратена, тъй като е възникнала невъзможност да се осигури финансиране за изпълнение на поръчката, по причини, които възложителят не е могъл да предвиди. Съгласно обявлението и документацията за участие към момента на откриване на поръчката е било предвидено изпълнението на включените в нея дейности да се финансира със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. С писмо от 15.02.2016 г. Управляващият орган на ОПТТИ информира възложителят, че финансирането на обществената поръчка не може да бъде осъществено в рамките на приоритетна ос 2 на оперативната програма поради изчерпване на средствата за други проекти.

Поради тези причини КЗК намира жалбите за неоснователни и ги оставя без уважение.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.