КЗК нареди търг за ремонт на пътища в община Чепеларе

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Чепеларе за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строителство на обект: „Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ – Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103”.

Съгласно една от хипотезите на ЗОП, възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена.

КЗК установи, че при откриването на обществената поръчка на община Чепеларе не са допуснати нарушения. Също така, в друго свое решение от м. септември т.г., Комисията е установила, че няма нарушение при провеждане на процедурата за класиране на участниците и избор на изпълнител и е потвърдила обжалваният акт на възложителя като законосъобразен.

Предвид тези констатации Комисията за защита на конкуренцията счита, че няма основание за прекратяване на процедурата и решението на възложителя в тази насока следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.