КЗК критикува властта, посочва ограничения пред конкуренцията

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отправя от страницата си в интернет препоръки към органите на властта за премахване на ограниченията пред конкуренцията в редица сектори на икономиката. Това нейно право е част от правомощията на КЗК при упражняване на правомощията си по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), свързани с взаимодействието с другите държани органи.

Законът предвижда, че Комисията за защита на конкуренцията осъществява застъпничество за конкуренцията, в рамките на което тя извършва оценка за съответствие с правилата на конкуренция на проекти или на действащи властнически актове, съгласно чл. 28 от ЗЗК. В резултат на тази оценка, извършвана по искане на държавен орган, по искане на заинтересовано лице или по собствена инициатива, КЗК може да предложи на съответните компетентни органи на властта да отменят или изменят своите актове, които нарушават конкуренцията в страната.

През 2013 г. КЗК е постановила общо 32 решения, с които е приела становища по проекти или действащи нормативни или общи административни актове и е установила наличието на ограничения пред конкуренцията, които следва да бъдат премахнати от съответните компетентни органи на властта. В своите становища КЗК е извършила задълбочени оценки за съответствие на повече от 20 властнически акта, действащи на територията на цялата страна или на част от нея, като в тях КЗК е отправила конкретни препоръки за изменение и допълнение на правната уредба в редица сектори на икономиката, сред които: топлоенергетика, електроенергетика, ВиК услуги, болнична медицинска помощ, търговия с лекарствени продукти, търговия с медицински изделия, търговия с течни горива, горско стопанство и търговия с дървесина, ловно стопанство и развъждане на дивеч, транспортни услуги по превоз на пътници и други.

В своите препоръки към органите на централната и местната власт, сред които: Народно събрание, Министерски съвет, министри, държавни и изпълнителни агенции, Национална здравноосигурителна каса, общински съвети и кметове, КЗК винаги е застъпвала принципната си позиция, че публичните ограничения пред конкуренцията, произтичащи от властнически актове, пораждат особено негативно въздействие върху условията за осъществяване на стопанска дейност в страната и могат да намалят или дори да премахнат ползите за обществото от ефективно функциониращия конкурентен пазар. Ето защо, КЗК счита, че нейните препоръки и предложения в областта на застъпничеството за конкуренцията, макар и да не пораждат правно-обвързващо действие по отношение на своите адресати, могат да подпомогнат държавните органи да провеждат своите публични политики по начин, който не ограничава конкуренцията в страната. В тази връзка КЗК е издала и Насоки за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на властнически актове, в които е предоставила на всички органи общи указания относно начините за установяване и предотвратяване на публични ограничения пред конкуренцията.

Повече информация относно дейността на КЗК по застъпничество за конкуренцията през 2013 г. , както и практиката на КЗК по застъпничество за конкуренция през последните 5 години могат да бъдат намерени на сайта на комисията.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.