КЗК критикува уредбата на легализираните преводи, предлага промени

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)
счита, че нормативната уредба на легализираните преводи, която се съдържа в чл. 2 а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа (Правилникът), е морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач.

Предпоставка за ограничение на конкуренцията е фактът, че Правилникът не урежда процедурата по сключване на договори с преводачи и възможността за обжалване на отказите за сключване на договор, както и възможността за атакуване по съдебен ред на едностранно прекратяване от страна на Министерство на външните работи на сключени договори. Освен това в законодателството липсва дефиниция на термините „заверен превод” и „заклет преводач”. Тези фактори засягат правната сигурност на участниците на подпазара на преводи на официални документи и други книжа в страната и нарушават условията за ефективна конкуренция между икономическите оператори и на избора на преводачески услуги, както и до завишаване на цените във вреда на потребителите.

КЗК счита, че условията за навлизане на пазара на легализирани преводачески услуги, въведени с Типов договор, утвърден със Заповед № 95-00-239/30.08.2013 г. на министъра на външните работи, на основание чл. 2а от Правилника, ограничават доставчиците на преводачески услуги сами да организират производствения си процес. Комисията е на мнение, че пазарът следва да предопредели конкурентоспособността на доставчиците на преводачески услуги и по-конкретно дали е необходимо да имат офис, с каква техника да разполагат и дали е необходимо да има поне двама преводачи на постоянен трудов договор или може да има мрежа от преводачи, с които предприятието може да работи по повод на конкретна поръчка, в зависимост от съответния чужд език.

Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива, да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове, както и да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като вземат под внимание принципите на правото на конкуренция.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.