КЗК глоби Министерство на земеделието за гафове с обществени поръчки

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи незаконосъобразност на заповед на министъра на земеделието и храните за класиране на участниците и определяне на изпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС /до предоставяне на поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/”, в частта по обособена позиция № 7 „Съдебен район Дряново“, обособена позиция № 23 „Съдебен район Нова Загора“ и обособена позиция № 31 „Съдебен район Омуртаг“, по отношение на участника в процедурата „Гео Мап“ ЕООД.

Производството е образувано във връзка с отменително решение на ВАС по преписка на КЗК за същата процедура. Съдът е уважил жалбата на “Гео Мап” ЕООД и е върнал преписката на КЗК за ново произнасяне съобразно мотивите в съдебното решение. Тъй като е налице предварително изпълнение на поръчката и възложителят е сключил договори с избраните изпълнители по обжалваните три обособени позиции, законът предвижда санкция в размер 10 на сто от стойността на сключения договор, когато КЗК е допуснала предварително изпълнение, но при постановяване на решението установи нарушение на закона, засегнало възможността на лицето, подало жалбата, да участва в процедурата или да бъде определено за изпълнител.

Във връзка с гореизложеното, Комисията за защита на конкуренцията налага санкция на възложителя в размер на 4 224, 7 лв., което е 10 на сто от стойността на сключен договор между Министерство на земеделието и храните и ЕТ „Гео Консулт – Николай Динев“ по обособена позиция № 23 „Съдебен район Нова Загора“.

КЗК налага санкция на възложителя в размер на 2 208,7 лв., което е 10 на сто от стойността на сключен договор между Министерство на земеделието и храните и „Игео“ ООД за обособена позиция № 31 „Съдебен район Омуртаг“.

КЗК налага санкция на възложителя в размер на 1 063,7 лв., което представлява 10% от стойността на сключения договор между Министерство на земеделието и храните и „Ландинвест” ЕООД за обособена позиция № 7 „Съдебен район Дряново“.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.