Край на задочното осиновяване на българчета

Занапред молбата за осиновяване на дете-български гражданин от чужди граждани ще се изготвя от осиновяващия след лична среща с детето. Това се предвижда в подготвения от Министерство на правосъдието проект на нова Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания.

Новата наредба следва разбирането, че кандидат-родителите трябва лично да изразят желанието и мотивацията си, както и да посочат характеристиките на детето. В момента тази възможност е предоставена и на акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания и на централните органи. С цел защита правото на детето и осигуряване на неговата информираност и подготовка, се изключва възможността процедурата по осиновяване да се извърши без осъществяване на личен контакт между осиновяващия и детето, което се допуска в сегашната наредба.

С проекта (?!) за нова наредба се отменя сегашната Наредба № 13 за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания, пише в съобщение на Министерство на правосъдието. Вероятно все пак става дума зо това, че след приемането на новата наредба и с влизането й в сила се отменя сега действащата Наредба № 13.

Министерството на правосъдието предлага за обсъждане и проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации, с която се променят условията за издаване на разрешения за посредничество при международните осиновявания. Проектът цели ясно регламентиране на дейността на акредитираните организации, повече прозрачност, отчетност и контрол.

За първи път се въвежда задължението те да поддържат интернет-страница, на която да е обявен списъкът на държавите, с които имат право да осъществяват посредничество, на дължимите от клиентите държавни такси за осиновяване, както и информация за процедурата и необходимите документи.

Текстовете на проектите и докладите към тях могат да бъдат видени в раздел „Проекти на нормативни актове“ на страницата на Министерство на правосъдието.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.