Комплексното административно обслужване облекчава бизнеса

Г-н Манлиев, от началото на април трябва да влезе комплексното административно обслужване. Какво представлява този модел?
Комплексното административно обслужване е нов модел за обслужване на представителите на гражданите и на бизнеса. Да припомня, че след като през 2000 година създадохме модел за обслужване на едно гише, настъпи революция в разбирането за административното обслужване преди всичко с използването на съвременните информационни технологии. Комплексното административно обслужване залага един нов модел, който ще развие административните услуги, ще ги унифицира и ще ги предлага по електронен път. Това ще спести изключително много време на бизнеса и на гражданите, когато комуникират с администрацията.
Дали има ресурс администрацията да въведе този модел?
Има решение този модел да се въведе и това ще случи. Разбира се, появяват се трудности при прилагането на такава иновация. Колегите, които са ангажирани с разработване на правилата и на отделните услуги, работят много активно с администрацията, за да се преодолеят тези трудности. Институтът за публична администрация провежда много обучения на ръководители и експерти в административното обслужване, за да изградим съответния капацитет. Текат непрекъснати консултации между авторите на модела за прилагането на комплексното административно обслужване и нашите обучения. Така че ние се надяваме тази много голяма промяна в комплексното административно обслужване да бъде усвоена в рамките на година, година и половина, защото тя се провежда на етапи. Работим последователно с оглед да се овладеят отделните елементи и да се стигне до една цялостна система за прилагане на услугите.
Важно е да се отбележи, че вече има приложен опит в няколко администрации, които прилагат пилотно модела.
К<strong>ак се оценява у нас качеството на административното обслужване?
През годините имаше опити за въвеждане на системи на качеството, които обаче не са последователни, а имат епизодичен характер и не са добре планирани във времето.
Прави се опит да се приложи Европейската система за качеството на административната дейност, но тези усилия са епизодични. В Стратегията за административната реформа и Пътната карта към нея, приета през 2013 година, е отбелязано, че ние нямаме система, с която да поддържаме качеството в административната дейност. Затова полагаме усилия да изследваме къде и какво е направено по отношение на прилагане на оценката за качество. Да оценим кои системи са най-подходящи за отделните администрации в зависимост от техния профил и на конференция, която ще проведем през април, ще споделим резултатите от това изследване. В предварителния анализ, който имаме, е отбелязано, че трябва да се прилага по-масирано системата за управление на качеството, известна още като Обща рамка за оценка. Това е европейска система, която всички страни прилагат. България е последната, която започва системното прилагане на този модел. Ние сме ангажирани с проект по линия на предходната програма ОПАК, а и имаме готовност с проекти по новата програма за „Добро управление“, за да започнем в много кратък срок внедряването на този модел. Има разписан план, готовност и най-важното има много звена и институции, които да приложат модела. В рамките на няколко години трябва да достигнем поне 100 звена. Този модел изисква самооценка и не генерира разходи. Нещо повече, формира знания и умения в самите ръководители как да го прилагат и е много ефективен, защото въвлича всички служители в оценката как работят те.
Всяко ново правителство идва с идеята да съкращава 10% от администрацията. Какъв трябва да е подходът?
След икономическата и бюджетната криза в последните години в много европейски страни разходите за администрациите бяха свити. Един от подходите е да се намали броят на служителите. Това е болезнен процес, но аз не бих казал, че за България броят на заетите в администрациите е толкова голям, както в някои европейски страни. През годините администрацията у нас в голяма степен е била свивана. Но поле за оптимизиране има, защото въвеждането на електронното управление е голям ресурс за повишаване на производителността на труда на служителите и позволява с по-малко хора да се свърши повече работа.
Всички министерства вече са направили функционални анализи и беше споделено, че бройките, които ще бъдат освободени, не са никак малко. Въпросът е вследствие на сливанията да не пострада работата и да се запази добрият ритъм на административната дейност.
Електронното управление ще отвори и вратите на администрацията за млади и добре подготвени хора.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.