Кметове на столици се обединиха за интелигентен растеж

В Брюксел всички 27 кметове на столиците на държавите-членки на ЕС, както и на Загреб подкрепиха обща декларация, която насърчава столичните градове да допринесат Европа да тръгне по пътя на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, става ясно от информация на сайта на Столична община.

Декларацията беше договорена по време на първата пряка среща между столици на ЕС и Европейската комисия, организирана от комисаря за регионална политика Йоханес Хаан. Кметът на София също Йорданка Фандъкова взе участие във форума.

А ето и пълният текст на приетата декларация:

  

Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж:

Столиците на ЕС — основни партньори по стратегията „Европа 2020“

 

  

 Столиците играят решаваща роля за благосъстоянието на ЕС и държавите членки. Столиците на Европа не само до голяма степен определят облика на ЕС в чужбина, културната идентичност и привлекателността на ЕС, но и са средища за конкурентоспособност, заетост и иновации. В същото време в тях са съсредоточени проблемите на Европа, включително задълбочаващото се социално и икономическо неравенство. Именно в столиците трябва да се намерят решенията за социалните и икономическите проблеми на ЕС.

  

 Поради това ние, кметовете на столиците на ЕС, приветстваме инициативата на Европейската комисия да започне пряк диалог с представителите на столиците и нашите градове да излязат на преден план като преки партньори на ЕС. Целите на стратегията „Европа 2020“ не могат да бъдат осъществени без активното ни участие. Столиците са стимулираща среда за иновации и интелигентен растеж и често осигуряват основата за образователните и научните мрежи. Те имат безспорен принос за устойчивото развитие, тъй като осъществяването на политиките в областта на транспорта, енергетиката и околната среда в тях има решаващи последици. Като средища на социално, културно и етническо многообразие нашите столици имат водеща роля в усилията за приобщаващ растеж.

  

 Ние ще продължим да насърчаваме конкурентоспособността, устойчивия растеж, новаторството и социалното приобщаване за преодоляване на настоящата икономическа, финансова и социална криза.

Имайки предвид текущите обсъждания на многогодишната финансова рамка за 2014 — 2020 г., новите регламенти относно структурните и инвестиционните фондове, както и други програми на ЕС, ние смятаме, че:

   * Предизвикателствата в градовете трябва да се решават комплексно, като се вземат предвид всичките им измерения: икономическо, екологично, социално, културно и демографско. Ето защо приветстваме поетия от Европейската комисия ангажимент да се прилага интегриран подход.

   * Развитието на градовете следва да залегне в бъдещите политики и действия на ЕС в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, предприятията, заетостта, научноизследователската дейност в областта на климата, борбата с бедността и социалното изключване. Важно е да се постигне по-добра координация по въпросите, свързани с градската среда, за които отговаря Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“, и ние ще следим отблизо за това.

   * Що се отнася до законодателния пакет във връзка с политиката на сближаване, ние приветстваме желанието на Комисията да експериментира с нови идеи и начини на работа, предвидени в предложените иновативни действия за градовете.

   * Смятаме, че предложенията на Комисията на градовете да се делегират повече правомощия за управление, включително при управлението на структурните фондове на ЕС, са от първостепенно значение — по този начин проблемите в градовете ще бъдат разбрани по същество и предприетите мерки ще съответстват на реалните нужди.

   * Приоритетните теми, обхванати от проектите за регламенти (енергийната ефективност, възобновяемата енергия, младежката безработица, иновациите и конкурентоспособността на МСП), са въпроси от стратегическо значение за нашите градове. Приветстваме новите възможности за комплексното им решаване и сме сигурни, че Комисията ще приложи новото законодателство гъвкаво, като се отчитат местните особености.

   * Очакваме да продължим установения диалог с Европейската комисия.

 

Снимка: Пресцентър на СОС

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.