КФН отмени избора на нов директорски борд на “Слънчев бряг” АД

Комисията за финансов надзор /КФН/ отмени избора на нов Съвет на директорите, направен от извънредното общо събрание на акционерите на 23 декември 2013 г., съобщиха от пресцентъра на „Слънчев бряг” АД. Решението за принудителната административна мярка е подписано от зам.-председателя на комисията Николай Попов и изпратено на ръководството на дружеството. Според документа "Слънев бряг" АД  се задължава да не вписва в Търговския регистър новоизбраните членове на директорския борд. В случай, че  те вече са вписани, следва да бъдат незабавно заличени от регистъра. Решението на комисията влиза в сила веднага, независимо дали е обжалвано. До откриването на нова процедура и провеждането на ново извънредно общо събрание, акционерното држество ще бъде управлявано от досегашното ръководство – запазва се старият състав на съвета на директорите, на длъжност остава и досегашният изпълнителен директор на дружеството. 

Комисията по финансов надзор е установила процедурни нарушения при избора на новия директорски състав на "Слънчев бряг" АД. Според точка втора от обявения на 19 ноември 2013 г. дневен ред, за гласуване на акционерите е трябвало да бъде предложен съвет на директорите в състав: Йордан Георгиев, Евгени Мосинов, Румен Кулев, Светозара Петрова и Валентин Михалев. Събранието обаче е гласувало тригодишен мандат на друг състав, като е заменило Евгени Мосинов и Валентин Михалев с  Веселин Маринов и Таня Власиаду.

Предложението за нов състав на директорския борд постъпва от представителя на Министерството на икономиката и енергетиката, който е упълномощен да представлява мажоритарния собственик на дружеството – държавата. Според КФН то е направено в нарушение на разпоредба на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, която позволява на акционери, притежаващи заедно или поотделно минимум 5% от капитала на дружеството, да предлагат нови решения по вече обявения дневен ред, но само ако представят предложенията си най-малко 15 дни преди откриването на събранието. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на промените те следва да представят списъка с новите имена и данни за тях – адрес и професионална квалификация, а също така и свидетество за съдимост и декларация по чл. 116, ал. 2 от ЗППЦК. Тази информация трябва да се публикува в интернет страницата на дружеството.

Според КФН това не е направено и така е накърнено правото на акционерите за информираност и възможност за безпристрастен избор. Търговският закон дава възможност за гласуване на необявен предварително избор, но само ако на събранието присъстват всички акционери или техни представители и ако никой няма възражения срещу направените предложения. На последното общо събрание на "Слънчев бряг" АД обаче са били представени 87.78% от капитала на дружеството, е видно от протокола на събранието.

С тези мотиви Комисията за финансов надзор отменя избора на новия директорски борд на "Слънчев бряг" АД и оставя управлението на дружеството без промяна.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.