Кабинетът ще работи за възвръщане на доверието към институциите

Възвръщането на доверието към институциите, което се крепи на прозрачност и морал, е необходимата първа стъпка за преодоляване на тежката ситуация, в която се намира страната ни. Това се изтъква в приоритетите и задачите на служебното правителство, публикувани на www.government.bg.

Основни принципи в работата на служебния кабинет с министър-председател проф. Георги Близнашки ще бъдат утвърждаването на върховенството на закона и взаимодействието с гражданското общество, се посочва в приоритетите.

В документа се казва, че само прозрачността и отчетността на институциите ще гарантират доверието на гражданите и на икономическите субекти в страната, както и плавен преход към редовно управление след произвеждането на свободни и честни
избори.

Правителството, назначено от държавния глава Росен Плевнелиев, ще даде импулс на неотложните за страната реформи. Ще бъде задълбочен диалогът с европейските партньори във връзка с управлението на оперативните програми в страната в настоящия и в следващия програмен период до 2020 година. България ще работи активно и за изпълнение на съюзническите си ангажименти в НАТО.

Приоритетите и задачите на служебното правителство са очертани в шест направления, като първото от тях е произвеждането на изборите за 43-о Народно събрание. Най-голям
дял от приоритетите съставляват икономическите мерки и мерките в областта на върховенството на закона, вътрешния ред, сигурността и отбраната. Посочени са редица приоритети в областите на социалната и здравната закрила, образованието,
културата и спорта; европейския диалог и управлението на средствата от Европейския съюз; прозрачното управление и взаимодействие с гражданското общество.

По отношение на икономическите мерки на правителството от МС открояват изготвянето на анализ на изпълнението на бюджета за 2014 г. към 31 юли и на факторите, пределящи неизпълнението на приходната част и анализ на необходимостта от допълнителни средства за провеждане на определени разходни политики, в това
число за усвояване на европейските фондове. Предвижда се предприемането на мерки за подобряване на събираемостта на приходите и ограничаване на разходите за неефективни политики.

Приоритетите в икономическото направление е и извършването на одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за направените от тях разходи и поети финансови задължения и ангажименти, както анализ на съответствието им със
Закона за бюджета и последващото влияние върху бюджетните параметри, включително върху дефицита на начислена основа.

Правителството ще работи за продължаване на работата по бюджетната процедура за 2015 г., като се изготви анализ за необходимостта от актуализация на макроикономическата рамка и средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 г. Предвижда се и изготвяне на законопроект за актуализация на държавния бюджет за
2014 година, а също и стартиране на процедура за присъединяване на България към Единния банков надзорен механизъм на ЕС.

В плановете на правителството е осигуряването на яснота за реалното състояние на сектор енергетика, както и продължаване на работата по реформите в сектор енергетика чрез създаване на енергиен борд съвместно с ГД “Енергетика” в ЕК, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и всички
заинтересовани страни, с цел повишаване на прозрачността, конкуренцията и пазарната ефективност.

Приоритет на служебното правителство е също така финализирането на диалога и сключване на партньорското споразумение с ЕК за периода 2014-2020 г. Кабинетът ще
предприеме действия за възстановяване на спрените плащания от ЕК по ОП “Околна среда” и ОП “Регионално развитие”.

Номинирането на български еврокомисар за новата ЕК също, работата по план за действие за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., както и анализ на риска от загуба на средства от ЕС за 2014 г. и план за действие за тяхното
минимизиране, също са сред приоритетите на служебното правителство.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.