Изпълнени са 21 мерки за намаляване на административната тежест

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

През втората половина на 2013 г. са изпълнени 21 мерки от Плана за намаляване на административната тежест от законодателството, съдържащо европейски изисквания, съобщиха от правителствената информационна служба. Министерският съвет прие отчет към 31 декември 2013 г. за изпълнението на втория План за действие (2012-2014 г.) за намаляване с 20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания. Планът за действие съдържа 167 мерки за намаляване на административната тежест, разпределени в групи, съгласно петкомпонентния модел за опростяване на административната тежест и насочени към подаване на сведения по електронен и мрежов път; събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса; премахване на задължения; разработване на инструкции; опростяване на терминологията и намаляване на сложността на нормативните разпоредби.
За отчетния период юли-декември 2013 г. обобщените резултати показват, чe са изпълнени 21 мерки. Предсрочно е изпълнена една съвместна мярка на НАП и НОИ със срок до края на 2014 г., в резултат на което реализираното намаляване на административната тежест за бизнеса в този период е със 124 млн. лева годишно.
В изпълнение на една от най-важните мерки в Плана за действие с водеща институция НОИ в края на 2013 г. е приета законовата рамка за създаване на Електронен регистър на болничните листове и задължението за подаване на информация в него. Разработват се проекти на подзаконови нормативни актове и задание за разработване на информационна система на регистъра. Срокът за цялостното изпълнение на тази мярка е декември 2014 г.
Изпълнението на мерките от Плана за действие от началото на 2012 г. до края на 2013 г. протича съгласно графика, като от общо 90 планирани за периода мерки са изпълнени 82 (92%), в това число една на НАП и НОИ предсрочно. Девет мерки (8%) са забавени поради необходимост от изготвяне на оценка на въздействието, като предстои тяхното изпълнение през първото полугодие на 2014 г. В резултат на това общото намаление на административната тежест за бизнеса от началото на 2012 г. до края на 2013 г. е 200 млн. лева годишно, което представлява 13% от планираното намаление с 20%.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.