Искров предлага Димитър Костов за подуправител на БНБ и шеф на “Банков надзор”

На основание чл. 12, ал. 2 от Закона за Българската народна банка в Народното събрание бе внесено предложение с вх. № 507-00-2/29.01.2015 г. от името на управителя на БНБ Иван Искров за избора на Димитър Костов за подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор”, съобщиха от пресцентъра на БНБ.
Предложението се прави във връзка с освобождаването на Цветан Гунев от длъжността подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“ с решение на Народното събрание от 21.01.2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2015 г.).
Управителят на БНБ посочва в предложението си следните мотиви:
Димитър Костов е бил подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, от 11 юни 2005 г. до 11 юни 2011 г. С решение на Народното събрание от 08.04.2011 г. той е избран за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, за нов 6-годишен мандат, който е започнал на 12.06.2011 г. След излизането на Гунев в отпуск от средата на юни 2014 г. Костов, успоредно с изпълнение на своите задължения на ръководител на управление „Банково“, осъществява и оперативното наблюдение, контрол и координация на дейността на управление „Банков надзор“.

Според управителя на БНБ, през дългогодишната си дейност като подуправител, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, Костов безспорно доказа, че има висока квалификация в областта на банковото дело с познания и опит както в конкретната технология и бизнес процеси на финансовото посредничество, така и в областта на функциите и отговорностите на централната банка. Опитът в областта на публичните финанси и особено в Министерството на финансите в изключително трудния за България икономически преход в началото на 90-те години на миналия век, му дава хладнокръвие, трезв и прагматичен поглед върху макроикономическите баланси и процеси в страната. Добрите му управленски умения позволиха успешна реализация на редица проекти на БНБ, банковата общност и ЕСЦБ, свързани с платежната инфраструктура на страната.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.