Информационен портал ще помага на държавните служители да се развиват в кариерата

Информационен портал ще помага на държавните служители да се развиват в кариерата, да намират свободни места в администрацията. Ведомствата от своя страна ще могат лесно и по прозрачен начин ще намират експерти с нужния опит и компетенции. Порталът ще заработи през февруари догодина и е част от проекта „Развитие на системата за планиране и мобилност в държавната администрация”.
Освен информационния сайт, ще бъдат разработени правила и процедури за временна и постоянна мобилност, както в държавната администрация, така и в институции от ЕС.
Проектът е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Бенефициент по проекта е Администрацията на Министерския съвет.
Планира се да бъде изградена и система за приемственост. Тя ще даде възможност да се намерят, мотивират и развиват служителите с потенциал. Във всички структури на централната администрация, в три областни и в девет общински администрации ще бъдат определени ключови длъжности,  за всяка от които ще бъде определен набор от изисквания за заемането й. За прилагане на всички разработени по проекта инструменти ще бъдат обучени 300 служители и ръководители от звената по човешки ресурси.
Проектът стартира с провеждането на  кръгла маса с голям интерес и участието на повече от 50 представители на различни административни структури от цялата страна.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.