И главният архитект на София се оказа на „Вие” с обществените поръчки

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразна заповед на главния архитект на Столична община за класиране на участниците в открит конкурс за проект с предмет „Участие и оценяване на проекти за прединвестиционно обемно-устройствено проучване и решение за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства на ЦГЧ на гр. София“, в частта по обособени позиции № 2 и № 3.
Във връзка с жалбата на „Стефан Добрев – архитектура и дизайн“ ЕООД по обособена позиция 3 проучването установи, че техническата комисия не е направила доклад и не е отразила по установения ред изследването на съдържанието на конкурсните проекти, не е създала индивидуални формуляри както повелява наредбата и не е съставила изискваната сравнителна таблица за техническите показатели, а е взела немотивирано решение, че всички конкурсни проекти могат да бъдат допуснати до журиране. Това възпрепятства КЗК да упражни контрол за законосъобразност по отношение действията на техническата комисия и конкретно относно съответствието на проекта на класирания на първо място участник „Никонсулт“ ЕООД по тази позиция с конкурсната програма.
На следващо място, след като разгледа жалбите на „Архинекс“ ООД по обособена позиция № 2 и на „Булархарт“ ЕООД по обособена позиция № 3, КЗК намира, че журито не е отразило работата си според нормативните изисквания, което е довело до липсата на прозрачност при оценяването. От протоколите не става ясно по какъв начин са оценени конкурсните предложения на участниците, поради което оценките са обосновани само формално.
КЗК връща процедурата по обособена позиция № 2 от етап разглеждане, оценка и класиране на конкурсните проекти в съответствие с нормативните изисквания, при спазване на указанията в решението.
По обособена позиция № 3 процедурата следва да продължи от етап проверка на проектите от техническата комисия за съответствие с изискванията на конкурсната програма като комплектованост и съдържание съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.