Губим 2 млрд. лева за зeмеделие заради обществена поръчка с дискриминационни условия

Българското земеделие е на път да загуби 2 млрд. лева и министърът знае за това. Поръчката, изпълнението на която е условие за признаването на парите не е приключила, защото е стартирана 10 дни преди срока за изпращане на поисканите от ЕК документи. Кашата е пълна. В режим на икономическа криза България продължава заради нехайството на висши държавни чиновници и стремежа да се манипулират обществени поръчки да губи европейски пари.
Проучване извършено от Институт за прави анализи и изследвания в регистъра за обществени поръчки на АОП показва, че на 17.05.2013г. МЗХ обявява обществена поръчка за извършване на сертификационен одит на ДФЗ-РА, която е прекратена на 26.06.2013г. заради въведени дискриминационни условия.
След това на 18.10.2013г. МЗХ отново обявява обществена поръчка със същия предмет, която е отменена от КЗК на 13.11.2013г. този път заради нарушения на възложителя при определянето на квалификационните изисквания към кандидатите и погазване на одитните принципи за яснота и проверимост, които отново водят до нарушаване ан конкуренцията и одитнити принципи. Сезирана от участниците „Семпер Фортис” ООД, „Делойт България” ЕООД и „Глобал Адвайзърс” АД, КЗК установява, че условията на поръчката са неясни и за предизвикали редица въпроси на участниците. Едно от несъответствията е, че към документацията са приложени насоки на ЕК, касаещи сертификация на Разплащателните агенции валидни за програмен период 2007-2013 г., същевременно поръчката касае новия програмен период 2014-2020 г., освен това не е ясно определено за кои проверки сертифициращият орган следва да добие увереност за законосъобразност и редовност на операциите, а освен това извън посоченото до тук възникват редица въпроси, свързани с изискуемия опит и квалификация на участниците и не е ясно посочен броя бенефициенти, които сертифициращият орган ще проверява на място. Разбира се възникват и други въпроси, свързани с изпълнението на поръчката.
Анализът на документацията за провеждане на обществената поръчка извършен от експерти на ИПАИ обаче показва, че възложителят е нарушил разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от ЗОП, тъй като не е посочил възможността за еквивалентно представяне на сертификати, свързани с квалификацията на участниците. Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 885/2006, т. 2 „сертифициращият орган прилага международно признатите одиторски стандарти, като отчита, когато е приложимо, ръководните насоки, установени от Комисията по отношение приложението на тези стандарти”, което предполага прилагането на множество такива стандарти, респективно задължение за възложителят да укаже възможността за еквивалентност – чл. 30, ал. 2 от ЗОП. Според условията на поръчката определени от възложителя ключов експерт 2 е необходимо да има минимум 6 години професионален опит в областта на одита на информационни системи и да притежава сертификат за одитор на информационни системи CISA и/или CISSP (не е посочено или еквивалентен), което е насочващо към определен изпълнител условие. Освен това съюзът „и/или” поставен от възложителя по отношение на изискванията му за сертификатите CISSP и CISA е от естество да въведе в заблуждение потенциалните изпълнители, които могат да представят само единия от двата сертификата и по този начин да не докажат възможността си за комплексно изпълнение на одитния процес – този факт също е установен от КЗК.
В документацията е налице и друго дискриминационно условие, включено в квалификационните изисквания на възложителя – изпълнени 5 „подобни“ договора, през последните 5 години. Изискването е поставено в нарушение на 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, който позволява на възложителя да поиска информация за изпълнените договори, но в по-къс период – последните три години. Освен това изразът „подобни договори“, води до непозволено ограничаване на кръга на потенциалните участници, поради което е в противоречие с чл. 25, ал. 5 от ЗОП и чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП – този факт също е установен от КЗК. Другото нарушение на МЗХ е свързано с изискването само на „общ оборот” за последните 3 финансови години, което е довело до необосновано изключването на специфичния опит на участниците от критериите за допустимост – нарушение на чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Освен това възложителят не е изпълнил т. 23а от § 1 от ДР на ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, за изрично и ясно деклариране и обвързване с факта на липса на определени обстоятелства – в случая потенциален конфликт на интереси по отношение на участниците. В документацията е предвидено участниците да съставят декларация в свободен текст, което не установява и не защитава надлежно въпросът с превенцията на конфликт на интереси. Това са най-важните причини за отмяна на Решение № РД 52-102 от 18.10.2013 г. на Министъра на земеделието и храните, за откриване на процедура с предмет „Извършване на сертификационен одит на Разплащателна агенция на Република България”.
От момента на отмяна на посоченото решение до средата на годината МЗХ бездейства. Така се стига до положението, когато на 11.06.2014г. отново е обявена фаталната обществена поръчка, предложения за участие в която се събират до 07.07.2014г. Според експертите на ИПАИ каквото и да направи МЗХ, решението за определяне на изпълнител ще влезе в сила най-рано през месец октомври тази година. ЕК е дала срок на България до 30 юни 2014г. да направи проверки във връзка с извършените одити на Главна дирекция “Земеделие” на ЕК, които да се потвърдят от сертифициращ орган и да бъдат изпратени в Брюксел до края на този месец. Изпълнението на този ангажимент е невъзможно, тъй като процедурата не е приключила с влязло в сила решение за определяне на изпълнител. Неспазването на условието поставено от ЕК означава да изгубим 2 млрд. лева за земеделие.
Застрашените от загуба европейски пари са в размер на 489 193 972 евро (по Програмата за селските райони) и 559 224 435 евро (директни субсидии)”. Това за плащания извършени в периода от октомври 2012г. до октомври 2013г., които ЕК възстанови на България. След това Главна дирекция “Земеделие” на ЕК извърши проверки, от които се установиха различни нарушения при възлагането на обществените поръчки по проекти финансирани от ПРСР, както и при изплащането на субсидиите за обработването на ниви. Във връзка с проверките ЕК определи срок до 30 юни 2014г., до когато следва ДФЗ-РА да направи проверки, които да бъдат потвърдени от независим сертифициращ орган. Неизпълнението на това условие ще доведе до удържането на част от средствата или цялата сума от бъдещите плащания на евросубсидиите. По данни на ДФЗ-РА препоръките на Еврокомисията са изпълнени от разплащателната агенция, но второто условие – да бъдат потвърдени от независим сертифициращ орган не може да бъде изпълнено, тъй като не е приключена обществената поръчка, защото е обявена от МЗХ 10 дни преди срока за изпращане на поисканите от ЕК документи.
По непотвърдени официално данни ДФЗ е направил опит да представи информация на ЕК за изпълнените препоръки, но последните не са приети от Брюксел, тъй като МЗХ не е осигурило потвърждаването от независим одит на предприетите мерки. Това поставя в риск 2 млрд. лева, предназначени за българското земеделие. Причините за това положение се изясняват от анализа на обявената от МЗХ обществена поръчка.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.