Габровци ще почакат за благоустрояването на парк Маркотея

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на кмета на община Габрово за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, в частта по Обособена позиция № 3 „Благоустрояване на парк „Маркотея“ град Габрово“.

Проучването по преписката показа, че при връщането на процедурата за повторно разглеждане възложителят не се е съобразил с указанията на Върховния административен съд да включи гаранционните срокове и срока за изпълнение на поръчката в методиката за оценка на офертите като елементи на техническата оценка по показател „Организация и изпълнение на строителните работи“. В резултат на това оценителната комисия не е съпоставила и сравнила предложените от участниците срокове за изпълнение и гаранционните такива.

На следващо място КЗК намира, че оценителната комисия не се е съобразила с решението на съда и не е извършила необходимата повторна оценка на техническите оферти, като нито в протоколите на комисията, нито в решението за избор на изпълнител на поръчката се съдържат мотиви за поставените оценки на техническите предложения, което опорочава процеса на оценяване.

КЗК връща процедурата от етап разглеждане, оценка и класиране на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.