Финансовото министерство продаде 7-годишни ДЦК за 25 млн. евро

Министерството на финансите пласира успешно седемгодишни държавни ценни книжа (ДЦК) с номинална стойност 25 млн. евро. На проведения на 10 февруари 2014  г. аукцион постигнатата среднопретеглена годишна доходност на емисията с падеж на 12 февруари 2021 г. е 2,97 на сто. Общият размер на подадените поръчки достигна 66,35 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 2,65. Най-голямо количество придобиха банките (47,40%), следвани от пенсионните фондове (39,60%), застрахователните компании (12,00%) и гаранционните фондове (1,00%), съобщиха от ведомството.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е 195 базисни точки. Постигнатата доходност е под съответните стойности на облигации със сходен остатъчен матуритет, деноминирани в евро на държави от ЕС и региона като Румъния (3,56%), Унгария (3,78%), Словения (4,30%) и Турция (4,34%).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.