Европейският икономически и социален комитет заседава за 490-ти път

Зам-председателят на БТПП Георги Стоев участва в 490-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК ), която се провежда в Европейския парламент. Той се включи в дебатите относно европейската гражданска инициатива „Една единна тарифа“.

В тематичната дискусия, посветена на младежта и заетостта бяха засегнати въпроси, отнасящи се до междуинституционалните отношения и администрацията. Алберто Алеманo, професор във Висша търговска академия – Париж  сподели личен опит по обучението на нови кадри. В дебата участваха председателят на Конфедерацията на австрийските синдикати Ерих Фоглар, председателят на Австрийската камара на труда Рудолф Каске, председателят на Австрийската икономическа камара Кристоф Лайтл, председателите на Австрийската икономическа камара и на Австрийската селскостопанска камара.

Сред темите, предложени от ЕК за обсъждане в Европейския икономически и социален комитет са въпросът за нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията u предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета, относно производството по несъстоятелност.

Защитата на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане, както и прегледът на Директива 2006/114/ЕО, относно заблуждаващата и сравнителната реклама, са друг тематичен кръг на обсъжданията.

Състоянието на митническия съюз; актуални въпроси на Европейско дружествено право и корпоративно управление като модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия; темата за чистата енергия за транспорта, вкл. Европейска стратегия за алтернативните горива u Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива, също станаха предмет на разискванията. На вниманието на участниците в сесията е предложен и План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012 – 2020 година, също u Програма в областта на цифровите технологии за Европа като двигател на европейския икономически и социален растеж и сближаването.

В програмата на пленарната сесия на ЕИСК за 23 май 2013 г. са включени за обсъждане и предложените Директиви относно безопасността на хранителните продукти и сътрудничество в областта на данъците върху финансовите сделки.

На 24 май 2013 г. зам.-председателят на БТПП Георги Стоев ще участва в 113-та пленарна сесия на ЕВРОПАЛАТИ.

(БТПП)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.