Европейската комисия провежда обществена консултация за преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието

Европейската комисия кани заинтересованите да дадат предложението си по насоките за оценка на въздействието.

Можете да изпратите предложенията си на следния адрес:

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/consultation_2014/consultation_form_bg.htm

А) Информация във връзка с обществената консултация:

Европейската комисия, наричана по-долу Комисията, е решена да постига целите на своите политики при минимални разходи, което ще е от полза за европейските граждани, предприятия и работещи, като същевременно ще се избягва всякаква ненужна регулаторна тежест. Това е от ключово значение за подпомагане на растежа и създаването на работни места – то дава възможност на ЕС да бъде конкурентоспособен в световната икономика, като същевременно поддържа социална и екологична устойчивост.Законодателството на ЕС трябва да постига своите обществени цели по интелигентен начин, демонстрирайки ясна добавена стойност, осигурявайки максимални ползи при минимални разходи и зачитайки принципите на субсидиарност и пропорционалност. Окончателният резултат трябва да бъде проста, ясна, стабилна и предвидима регулаторна рамка за предприятията, работниците и гражданите. Законодателството на ЕС трябва да е подходящо за своите цели и да остава такова при развитие на проблемите, поява на нови решения и промяна на политическите приоритети.За да постигне това, Комисията използва широк набор от регулаторни инструменти, обхващащи целия цикъл на политиките – от тяхното изготвяне до тяхното прилагане, оценка и преразглеждане. Оценката на въздействието е един от тези инструменти, който се използва на ранен етап в процеса на изготвяне на политики, по-конкретно при разработването на нови предложения. Тя допринася за качеството на процеса на изготвяне на политики, като гарантира, че инициативите и предложенията на Комисията за законодателство на ЕС се изготвят въз основа на прозрачна, всеобхватна и балансирана информация за естеството на проблема, който трябва да бъде разрешен, за добавената стойност на действията на равнище ЕС, както и за цената и ползите от алтернативни начини на действие за всички заинтересовани лица. Приемането на предложение за политика остава политическо решение на Комисията, но наличието на по-добра информация води до изготвянето на политики с по-добро качество.Системата на Комисията за оценка на въздействието бе въведена през 2002 г. и се използва за всички предложения, които се очаква да окажат значително пряко въздействие. С течение на годините тя бе многократно укрепвана, по-конкретно с учредяването на Комитет по оценка на въздействието през 2006 г. като независим орган за проверка на качеството и с публикуването на преразгледани насоки през 2009 г. и допълнителни ръководства след това във връзка с различни категории въздействие (напр. въздействие върху конкурентоспособността, микропредприятията или основните права, както и социални и териториални въздействия). Системата е оценена от множество заинтересовани страни, за да съответства на международните стандарти и да гарантира всеобхватни и прозрачни оценки, подлежащи на строг контрол.През 2012 г. Комисията пое ангажимент да преразгледа своите насоки за оценка на въздействието през 2014 г. Комисията смята, че насоките от 2009 г. все още са актуални като цяло, но винаги има възможност те да бъдат подобрени, включително чрез актуализиране и рационализиране на някои секторни ръководства, разработени след 2009 г. При предварителния преглед на насоките Комисията използва анализ на натрупания до момента опит, оценка на Европейската сметна палата, годишните доклади на Комитета по оценка на въздействието, специално подготвително проучване на водещи експерти в областта и документи по темата на ОИСР.С новите насоки се определят параметрите на системата на Комисията за оценка на въздействието, посочват се въпросите, които следва да бъдат зададени по време на процеса на оценка, и се обясняват основните принципи, които трябва да се зачитат при търсенето на отговори на тези въпроси.

Б) Въпроси

Заинтересованите лица се приканват да отговорят на следните въпроси и/или да предоставят всякакви други коментари.

Общи въпроси относно проекта на насоки за оценка на въздействието (приложение I)

1. В съответствие с най-добрите международни практики системата на Комисията за оценка на въздействието представлява интегрирана система, при която се обхващат разходите и ползите, използва се качествен и количествен анализ и се разглежда въздействието върху икономиката, околната среда и социалната сфера. Смятате ли, че това е правилният подход?

2. Съгласни ли сте с броя на областите на политика, изискващи извършването на оценка на въздействието? Ако не сте, моля, обяснете защо?

3. Подходящи ли са въпросите, задавани в насоките за оценка на въздействието? Има ли други въпроси, които следва да бъдат разгледани по време на оценка на въздействието? По какъв начин това ще допринесе за подобряване на качеството на предложенията на Комисията за политики?

4. Имате ли други предложения как да бъдат подобрени насоките за службите на Комисията, които извършват оценки на въздействието и изготвят доклади за тези оценки?

Специфични въпроси (приложение II)

5. Анализ на проблемите: смятате ли, че проектът на текста в приложение II.В съдържа ясно описание на аспектите, които трябва да бъдат вземани под внимание при анализа на даден проблем? Ако това не е така, как може да бъде подобрен текстът?

6. Субсидиарност: смятате ли, че проектът на текста в приложение II.С съдържа ясно описание на аспектите, които да трябва да бъдат вземани под внимание при проверка на съответствието с принципа на субсидиарност? Ако това не е така, как може да бъде подобрен текстът?

7. Цели: смятате ли, че проектът на текста в приложение II.D съдържа ясно описание на аспектите, които трябва да бъдат вземани под внимание при определяне на целите? Ако това не е така, как може да бъде подобрен текстът?

8. Определяне на варианти: смятате ли, че проектът на текста в приложение II.Е съдържа ясно описание на етапите, които трябва да се следват за определяне на алтернативни варианти на политики? Ако това не е така, как може да бъде подобрен текстът?

9. Определяне на въздействието: смятате ли, че списъкът с въпроси, включен в насоките от 2009 г. (вж. приложение II.F), е пълен и актуален? Има ли видове въздействие, които следва да бъдат извадени от списъка или прибавени към него?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.