ЕК одобри програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония

Европейската комисия одобри и последната програмата за трансгранично сътрудничество, която се управлява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Програма „ИНТЕРРЕГ по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България – бивша Югославска Република Македония“. От пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, че решението е с дата 5 август.

Териториалният обхват на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Благоевград и Кюстендил за територията на Република България и еквивалентните от ниво 3 по NUTS региони: Североизтичен, Източен и Югоизточен за територията на Република Македония. Общият бюджет на програмата възлиза на 19 461 687 евро. От тях 16 542 434 евро (85%) се предоставят от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие и Инструмента за предприсъединителна помощ), а 2 919 253 евро (15 %) са национално съфинансиране, осигурено от двете партниращи си държави. Със средства от нея ще финансират проекти в областта на околната среда, развитието на туризма и подобряване на конкурентоспособността на трансграничния регион. Бенефициенти по програмата могат да бъдат юридически лица, регистрирани в допустимия регион, като следва да са организации, които не генерират печалба. Такива могат да бъдат местни/регионални/национални власти или подчинени на тях структури, национални и регионални агенции; администрации на природни паркове; местни/регионални горски дирекции; културни институции; обществени центрове/читалища, неправителствени или нестопански организации, образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони и др. или сдружения от две или повече от изброените. Първата покана за набиране на проектни предложения предстои да бъде публикувана в началото на месец септември 2015 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.