ЕК одобри картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.

Европейската комисия одобри картата за отпускане на държавна помощ в България за периода между 2014 и 2020 г. в рамките на новите насоки за регионална помощ, приети от Комисията през юни 2013 г., в които се определят условията, съгласно които държавите членки могат да отпускат държавна помощ на предприятията за регионално развитие. Тяхната цел е засилване на растежа и по-голямо сближаване в рамките на единния пазар.

Заместник-председателят на ЕК, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията, Хоакин Алмуния заяви: „Новата карта на регионалните помощи в България позволява на българските власти да насърчават инвестициите в цялата страна и способства за по-нататъшния икономически растеж и сближаването в рамките на единния пазар. Тя представлява също основа за по-лесно и целенасочено използване на програмите за регионално развитие, съфинансирани от европейските структурни фондове.“

Съгласно картата на регионалните помощи на България цялата територия на България ще отговаря на критериите за регионална помощ по член 107, параграф 3, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), съгласно който се разрешават помощи в райони със стандарт на живот под средното равнище за ЕС или в райони с висока безработица. Картата ще бъде в сила от 1 юли 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Максималният интензитет на помощ за големи предприятия, осъществяващи проекти в страната, се определя на 50 % от общите инвестиционни разходи в пет региона на България и на 25 % в Югозападния регион. Предложеният максимален интензитет на помощ е за проекти с допустими разходи под 50 милиона евро. Тези проценти могат да бъдат увеличени с 20 процентни пункта за инвестиции, извършени от малки предприятия, и с 10 процентни пункта — от средни предприятия.

В пет региона в България БВП на глава от населението е под 45 % от средната стойност за ЕС, а в един регион (Югозападния) — между 60 % и 75 % от средния за ЕС. Съгласно Насоките за регионалната помощ за периода 2014—2020 г. районите с БВП на глава от населението под 75 % от средния за ЕС се допускат приоритетно до регионална инвестиционна помощ, тъй като основната цел на регионалната помощ е да се насърчи развитието на по-малко облагодетелстваните региони на Европа.

В сравнение с предишната карта общият интензитет на помощ (50 %) остава същият за всички региони в България с изключение на Югозападния регион, където интензитетът е намален на 25 % в съответствие с принципа на насоките за приоритетна подкрепа за регионите в най-неравностойно положение. Покритието на населението остава същото.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.