ДКВЕР сезира ЕК срещу американски компании и задължително изкупуване на енергия от тях

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е внесла две жалби до Европейската комисия. Едната е за прекомерна държавна помощ при договорите с производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задължително изкупуване на енергията от тях. Другата е за неправомерна държавна помощ в договорите на НЕК за задължително изкупуване на енергията от ТЕЦ “Контур Глобул Марица Изток 3” и ТЕЦ “AES Марица Изток 1”. Това съобщи председателят на комисията Боян Боев на заседание на регулатора.

По думите му жалбите са изпратени през миналата седмица и ДКЕВР очаква ЕК да се произнесе и да разреши на българския регулатор да ограничи изкупуването на енергия по дългосрочни договори. Според Боев, ако не бъдат предприети мерки за ограничаване въздействието на договорите както на т. нар. американски централи, така и на ВЕИ-производителите върху енергийната система, ДКЕВР ще е принудена на всяко тримесечие да актуализира цената на НЕК на базата на допълнителните разходи.

В жалбата си за ВЕИ-производителите ДКЕВР е посочила, че тяхната инсталирана мощност многократно надвишава и преизпълнява целите на България до 2020 г., и то при икономически обременяващи условия за крайните потребители и бизнеса. Схемата за определяне на преференциални цени представлява прекомерно подпомагане на производителите на електрическа енергия, смятат от ДКЕВР.

Боев припомни, че в решение на регулатора от края на миналия месец се иска от НЕК и страните по сключените дългосрочни договори за изкупуване на енергия – двете американски ТЕЦ, да започнат преговори за изменения на споразуменията. Това обаче към момента не се е случило, отбелязва шефът на регулатора.

Предложението на комисията бе да се намали цената на енергията, изкупувана от ТЕЦ “AES Марица Изток 1” с 30 %, а единият от двата й блока да продава енергията си изцяло на свободния пазар. За “ТЕЦ Контур Глобул Марица Изток 3” регулаторът предложи цената на изкупуване да бъде намалена с 20% и два от четирите блока да продават енергията си на свободния пазар.

Боев каза още, че в същото решение ДКЕВР е поискало от ресорният министър промени в Закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. По този начин регулаторът ще може всяка година, съобразно с потреблението на енергия в страната, да определя количества, които да се изкупуват от ВЕИ по преференциална цена, а останалите количества енергия да се изкупуват по цена на енергията в излишък на балансиращия пазар.

Друга причина ДКЕВР да реши да сезира Брюксел е, че според комисията общностното право на ЕС се нарушава. По силата на споразуменията с двете ТЕЦ НЕК е задължена да изкупува цялата произведена от тях енергия, а това не съответства на принципите на Третия енергиен либерализационен пакет, посочи Боев. По думите му споразуменията, сключени през 2001 г. с двете централи, предпоставят участие на държавни ресурси, наличие на икономическо предимство, нарушаване на конкуренцията и ефект върху търговията. Според него това е заплаха за задължението на България да осигури пълна либерализация на енергийния пазар, информира БТА.

1 Comment

  1. Това е смело решение! Смела стъпка, направо нечувана. Кураж!

Leave a Reply

Your email address will not be published.