Дирекция на МТСП ще е управляващ орган по ОП “Развитие на човешките ресурси”

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Определени са управляващ и сертифициращ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“,съобщиха от правителствената информационна служба. Правителството определи главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на Министерството на труда и социалната политика за Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. С функциите на сертифициращ орган по същата програма е натоварена дирекция „Национален фонд“ при Министерството на финансите.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, по която България ще получи средства в размер на 2q136 млрд. лв., ще допринесе активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020“. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. Приоритетите на програмата включват подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, модернизация на институциите в сферата на социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на труд.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.