Детски надбавки за всички? Забравете

Първенци сме по отрицателен прираст в ЕС

НСИ излезе с няколко сценария за демографската криза у нас като най-лошият е да станем 4,9 милиона души през 2070 година.  Ето и отговора на Мистерството на социалната политика на въпрос какви мерки взима социалното министрество, за да не се случи това.

Текущата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, недостатъчна раждаемост и задържащо се високо равнище на обща смъртност. Една от най-значимите тенденции в развитието на населението е процесът на застаряване. Средната възраст на населението в България е сред най-високите в Европейския съюз. Тя нараства устойчиво, като от 40.4 години през 2001 г. достига 41.2 години през 2005 г. , а през 2013 г. е 43.0 години, а в края на 2014 г. е вече 43.2 г.

Настоящата демографска стратегия включва широк набор от мерки, обединени от обща стратегическа цел за забавяне темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план.

Съвсем наскоро, МТСП въведе важен акцент в работата по демографската политика – въвеждане на демографска оценка на въздействието на всички проекти на нормативни актове. Въвеждането на демографска оценка на въздействието на всеки нормативен акт (върху процесите, свързани с раждаемостта, смъртността и миграциите, подобряване на качеството на живота на хората и повишаване на качеството на развитието на човешките ресурси) ще доведе до подобряване на демографския баланс, усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база  по отношение на  демографските промени.

При набелязването на мерки МТСП ще разчита и на резултатите от специализирания анализ на учени от Българската академия на науките, който е в процес на подготовка и който ще направи оценка на мерките от досега действащата стратегия за демографско развитие и ще набележи ключови мерки, с които да се търси подобряване на въздействието върху последиците от демографските промени.

Мерките

Набелязването на краткосрочни и дългосрочни мерки ще бъде съпътствано от сериозен консултативен процес в рамките на установения работен формат за взаимодействие между институциите. Те ще адресират потребностите на цялото население като акцент се слага на най-сериозните проблеми, свързани с ниските нива на  раждаемост, високите нива на смъртност, отрицателният естествен прираст, застаряването на населението и регионалните диспропорции.

Необходимо е прилагане на балансиран подход в отговор на демографските промени. Ще се търсят възможности за подобряване на условията за раждане и отглеждане на деца, преодоляване на негативните последици от остаряването на населението, създаване на равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот за всички социални групи. В тази връзка следва да отбележим, че експертният икономически и финансов анализ на Европейската комисия посочва, че в условията на настоящите демографски тенденции нарастването на производителността на труда се очаква да бъде основен източник на икономически растеж за Европейския съюз и държавите-членки през следващите няколко десетилетия.

Какви деца се подкрепят

Усилията ни са насочени към осигуряването на комплексна подкрепа на семейството за отглеждането на децата в сигурна семейна среда, както и за насърчаване на отговорното родителство.

Законодателството в областта на социалните услуги предвижда те да се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. В края на първото полугодие на 2015 г. на територията на страната функционират 248 услуги с общ капацитет 8 567 места, предоставящи дневна грижа и консултации в подкрепа на децата и семействата. За същия период услугите, предоставящи резидентна грижа са 204 с капацитет 2 409 места.

Една от успешните социални услуги в подкрепа на семействата с деца с увреждания е услугата „личен асистент”, която се предоставя в домашна среда по отделни програми и проекти и с различно финансиране. Към момента по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” се осигурява грижа в семейна среда на повече от 2 900 хора с трайни увреждания, в т.ч. и на 940 деца с увреждания. В повечето случаи личен асистент на детето с увреждане е единия от родителите. С финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. се реализира Проект „Нови възможности за грижа” по операция „Нови алтернативи“. Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи. По данни на Агенцията за социално подпомагане, която изпълнява проекта в партньорство с общините, към м. юли 2015 г. броят на потребителите на услугата „Личен асистент“ по проекта е над 14 100, в т.ч. 3 049 деца.

Усилията ни за разработване и прилагане на интегрирани политики за ранно детско развитие са подкрепени от Проекта за социално включване, финансиран със заем от Световната банка. Чрез него се изгражда мрежа от интегрирани услуги за ранно детско развитие, като целта е да се приложи иновативен и междусекторен модел за подкрепа на децата в ранна детска възраст и техните семейства. В рамките на изпълнението на Проекта се финансират проектите на 66 общини, чрез които се предоставят интегрирани услуги за деца до 7 годишна възраст.

 Жените получават по-малко от мъжете

Важно е да се предприемат мерки, с които да се съчетае максимално добре личния с професионалния живот. Важно значение в усилията ни за насърчаване на раждаемостта има равнопоставеността между жените и мъжете. Тази политика е сред приоритетите на министерството. Жените в България получават средно за страната 13.4% по-ниски заплати и 40% по-ниски пенсии, а в същото време работят седем пъти повече от мъжете в грижа за дома, три пъти повече по отношение на грижа за децата. През есента МТСП ще внесе закон за равните възможности, който цели да увеличи натиска върху администрацията и частния сектор да не дискриминират работниците по полов признак. Така ще бъде даден шанс на младите майки, на родителите да се развиват в кариерата си и да получават полагащото им се възнаграждение.

По Закона за семейни помощи за деца се предоставя еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение. Тя има за цел да стимулира и подпомогне отглеждането на детето, когато майката е записана във висше училище и учи за придобиване на висше образование, като същевременно е в невъзможност да получава доходи от труд. Важно е получаването на тази подкрепа за майките студентки да бъде предоставена в първите месеци след раждане на детето, а именно, в периода от раждането до шестия месец на детето. Въведена е и промяна в начина на изплащане на помощта, като тя ще се предоставя на два пъти. След раждането на детето ще се изплаща 50 на сто от общия размер на помощта, а останалите средства ще се изплащат след представяне на документ от висшето училище за записан следващ семестър или завършено висше, но не по-късно от навършване на едногодишна възраст от детето.

Няма да има детски надбавки за всички 

 С цел подкрепата за отглеждането на деца в семейна среда да бъде насочена към най-нуждаещите се семейства с деца, някои видове семейни помощи, в това число и месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се предоставят с доходен критерий. Средномесечният доход на член от семейството за достъп до тези помощи се определя  за 2015 г. е в размер на 350 лв. Важно е да се отбележи, че тези помощи се финансират единствено със средства от държавния бюджет и не са обвързани с осигурителни вноски на лицата. По отношение на по-уязвимите групи в обществото (децата с трайни увреждания, с един жив родител и тези, настанени в семейства на роднини или приемни семейства) всички видове семейни помощи се предоставят в облекчен режим, независимо от доходите на семейството.

Средствата, изразходвани от държавния бюджет за предоставяне на семейни помощи за деца през 2014 г., са в размер на 570 845 821 лв. От тях само за месечни помощи за деца са изплатени средства в размер на 396 485 015 лв. за 777 726 средномесечен брой деца. За 2015 г. в бюджета на МТСП са предвидени средства в размер на 568 683 000 лв. (повече от половината от средствата по бюджета на МТСП), като най-много от тях (400 000 000 лв.) са предназначени за изплащане на месечните помощи за деца.

Решението за промяна в начина на разпределяне на държавните средства е преди всичко от компетенциите на законодателната власт, като всяка промяна, която би довела до увеличаване на разходите от държавния бюджет следва да бъде съгласувана с Министерство на финансите.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.