Десислава Атанасова подписа договори със 142 болници

Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова подписа всички 142 договора с лечебните заведения, финансирани чрез Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2013 г., съобщиха от пресцентъра на министерстовото.

За пръв път през тази година МЗ ще субсидира и общински болници, които предоставят консултации и изследвания на пациентите от филиалите на ЦСМП в страната. Чрез Методиката за 2013 г. се осигурява заплащане на дейностите за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, за болниците, които имат разкрити спешни отделения.

Субсидии се отпускат и за осигуряване на лекарствени продукти за пациенти с вродени коагулопатии, като към тях през 2013 г. се добавят и лекарствени продукти за парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“, за чието лечение до този момент не беше осигурено финансиране.

За първи път през 2013г. се финансира трудотерапията в центровете за психично здраве и психиатричните болници, като част от процеса на психосоциална рехабилитация и деиституционализация на  психично болните.

И през 2013г. МЗ ще финансира лечението на пациенти с психични заболявания и на болни със специфични инфекциозни болести, в т.ч. активна туберкулоза, ХИВ и СПИН. Едновременно с това са увеличени значително средствата за диспансеризация и стационарно лечение на болните с туберкулоза.

През 2013г. МЗ въвежда за първи път и субсидиране на дейности по осигуряване на лечение и преходни грижи за новородени деца до отпадане на медицинския риск в неонатологичните отделения с най-високо ниво на компетентност. МЗ ще продължи да финансира и медицински дейности, извън обхвата на дейностите, гарантирани от бюджета на НЗОК, както и за отдих и лечение на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.              

МЗ осигурява субсидии за медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, поддържане на Националния раков регистър, субституиращи и поддържащи програми с метадон, дневни психорехабилитационни програми.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.