Депутатите приеха правила за избор на подуправители на БНБ

Парламентът избра петчленен Фискален съвет с 6-годишен мандат

На днешното си заседание народните представители гласуваха процедурни правила за избор на трима подуправители на Българската народна банка /БНБ/ – ръководител
на управление “Банков надзор”, ръководител на управление “Банково” и ръководител на управление “Емисионно”. Те ще бъдат избирани от Народното събрание по предложение на гуверньора на Централната банка, придружено с писмени мотиви, подробна автобиография и документи, удостоверяващи професионализма им в областта на икономиката, финансите и банковото дело и др.

Писмени въпроси към кандидатите ще могат да бъдат изпращани до Комисията по бюджет и финанси от юридически лица с нестопанска цел, от професионални организации и медии. Преди гласуването в пленарна зала кандидатите ще бъдат изслушани в открито заседание на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

На заседанието кандидатите ще бъдат представени от управителя на БНБ, след което ще се проведат разисквания. За избран ще се смята кандидатът, получил повече от
половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако кандидатът не получи необходимите гласове, Народното събрание ще приеме решение за откриване на нова процедура за избор.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.