Депутатите приеха на първо четене нов Кодекс за застраховането

Народните представители приеха на днешното си заседание изцяло нов Кодекс за застраховането без нито един глас “против”. Законопроектът, внесен от Министерския съвет бе подкрепен от 80 депутати, а 8 гласуваха “въздържал се”.

В мотивите на вносителите се посочва, че необходимостта от изцяло нов Кодекс за застраховането се обуславя от въвеждането на изискванията на европейското законодателство, които са са многобройни и важни. В допълнение на транспонирането на европейски директиви с проекта на кодекс се предлага усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-добра защита на интересите на ползвателите на застрахователни услуги.

Предлага се допълнително изискване по отношение отстраняването на вреди по моторни превозни средства, когато то е възложено от застраховател на външен изпълнител.

Застраховането на моторни превозни средства представлява над 70 на сто от пазара по общо застраховане и в практиката на Комисията за финансов надзор са установени значителен брой случаи, при които клиенти възразяват срещу недобре извършен ремонт на моторното превозно средство. В тази връзка се предлага застраховател да може да възлага отстраняване на вреди по моторни превозни средства само на външен изпълнител, който има застраховка „Гражданска отговорност”, покриваща отговорността му за вреди, настъпили вследствие на негово действие или бездействие. Предвижда се минималната застрахователна сума по тази застраховка да е 1 000 000 лв. за всяко застрахователно събитие и 5 000 000 лв. за всички застрахователни събития за една година.

Новият Кодекс въвежда нов режим за определяне на капиталовите изисквания на застрахователя и презастрахователя, за изчисляване на техническите резерви, както и нови принципи за инвестиране на активите като гаранция за финансовата стабилност и изпълнение на задълженията по застрахователните и презастрахователите договори. С оглед спазването на разпоредбите на Директивата (Платежоспособност II) се предлага премахването на абсолютната забрана за придобиването на акции в застраховател или презастраховател със заемни средства. Съгласно предложения режим придобиването със заемни средства на квалифицирани участия ще бъде подложено на преценка за финансовата стабилност на заявителя за придобиване на такова участие. В допълнение с проекта на Кодекс се въвежда понятието „ползвател на застрахователни услуги“, което включва застраховащия, застрахования, трето ползващо лице, трето увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическо или юридическо лице. По отношение на задължителната „Гражданска отговорност“ на автомобилите се предлага срещу единна премия да се осигурява както покритието за Република България, държавите членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, така и за всички държави, които членуват в системата „Зелена Карта“.
Не на последно място, във връзка с по-прецизното транспониране на разпоредбите на Директива 2009/103/ЕО се предлага минималният лимит на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт да се промени на 10 000 000 лв. за всяко събитие независимо от броя на пострадалите лица.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.