Държавният дълг в края на август е 6,525 млрд. евро

Държавния дълг в края на август възлиза на 6,525 млрд. евро, от който вътрешният е 2,817 млрд. евро, а външният е 3,707  млрд. евро. Това става ясно от публикуваните данни, съдържащи се във водения от Министерството на финансите официален регистър на държавния дълг. В номинално изражение дългът намалява приблизително с 382,7 млн. евро в сравнение с нивото, регистрирано в края на юли. Това се дължи преди всичко на извършените през месеца плащания по настъпилите в падеж 6 месечни съкровищни бонове, емитирани на вътрешния пазар.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към БВП възлиза на 16,0%. В състава на този индикатор делът на външния държавен дълг е 9,1%, а на вътрешния държавен дълг е 6,9 % от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 43,2%, а външните от 56,8%.

В края на август валутната структура на дълга достига следните стойности:

    55,1% – в евро;

    29,9% – в левове;

    13,5% – в щатски долари;

    1,5% – в други валути.

Извършените плащания по държавния дълг през август възлизат на 821,3 млн. лева.

По отношение на валутната композиция на плащанията от началото на годината, най-съществен е делът на плащанията деноминирани в евро – 60,6%, следван от 34,8% на тези в лева и 4,2% в щатски долари.

Държавногарантираният дълг през месец август достига до 442,4 млн. евро.

В номинално изражение държавногарантираният дълг бележи намаление приблизително с 5,1 млн. евро, в сравнение с нивото, регистрирано в края на предходния месец, което е резултат основно от извършените през месеца погашения по външните държавногарантирани заеми.

Към края на август вътрешните държавни гаранции са в размер 15,1 млн. евро. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1,1%.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.