Държавният дълг в края на април е 7,749 млрд. евро

Държавният дълг на България към края на април 2014-а година възлиза на 7,7495 млрд. евро, показват данните от водения от Министерството на финансите официален регистър.

В номинално изражение дългът на страната бележи увеличение с близо 35,4 млн. евро в сравнение с март 2014-а година, като това повишение се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на ДЦК на вътрешния пазар през април.

Вътрешните задължения през четвъртия месец на годината са в размер на 3,7601 млрд. евро, докато външните държавни задължения са в размер на 3,9894 млрд. евро.

Според министерството на финансовите в края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) на страната възлиза на 18,6%, като делът на външния държавен дълг е 9,6%, а на вътрешния държавен дълг е 9,0% от БВП.

В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 48,5%, докато външните задължения представляват 51,5% от обшия държавен дълг на България.

Министерството на финансите оповести и валутната структура на дълга, като към края на април 52,1% от държавния дълг е бил в евро, 36,1% – в левове, 10,7% – в щатски долари и 1,1% в други валути.

Плащанията по държавния дълг през април възлизат на 27,1 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева – 75,2%, следван от 15,5% на тези, деноминирани в евро, и 9,3% на плащанията в щатски долари.

Според месечния бюлетин “Държавен дълг” на финансовото министерство, държавногарантираният дълг през април 2014-а година е достигнал 379,2 млн. евро. Това представлява намаление от приблизително 3,6 млн. евро в сравнение с края на предходния месец (март), като понижението се дължи главно на извършени плащания по външните държавногарантирани заеми. Към края на април вътрешните държавни гаранции са в размер 21,2 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг към БВП на страната е бил в размер на 0,9%.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.