Държавният дълг е достигнал през март 18,5% от БВП

Държавният дълг в края на март 2014 г. възлиза на 7 714,1 млн. евро. Това показват данните от водения от Министерството на финансите официален регистър. Вътрешните задължения са в размер на 3 709,7 млн. евро, а външните – в размер на 4 004,4 млн. евро. В номинално изражение дългът бележи увеличение с близо 29,7 млн. евро в сравнение с февруари 2014 г., което се дължи преди всичко на емитирането на съкровищни облигации на ДЦК на вътрешния пазар през март.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 18,5 процента, като делът на външния държавен дълг е 9,6%, а на вътрешния държавен дълг е 8,9% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 48,1%, а външните – от 51,9 на сто.

В края на март валутната структура на дълга има следните стойности:

52,1% – в евро;
35,9% – в левове;
10,9% – в щатски долари;
1,1% – в други валути.

Плащанията по държавния дълг през март възлизат на 72,3 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева – 78,3%, следван от 12% на тези, деноминирани в евро, и 9,7% на плащанията в щатски долари.

Държавногарантираният дълг през март 2014 г. достига до 382,8 млн. евро. Това е намаление от приблизително 14,2 млн. евро в сравнение с края на предходния месец, като то се дължи главно на извършени плащания по външните държавногарантирани заеми. Към края на март вътрешните държавни гаранции са в размер 21,2 млн. евро, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,9 процента.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.