Чобанов увери бюджетната комисия, че България е в добро финансово здраве

„България стои стабилно на международните капиталови пазари, както и на вътрешния пазар на държавен дълг”. Това заяви министърът на финансите Петър Чобанов по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, която разгледа проекта за ратификация, внесен от правителството за поемането на външен дълг от България. Чобанов допълни, че тези оценки са както на национални, така и на международни авторитети, и според тях България ще продължи и в средносрочен период до 2017 г. да бъде страната с втори най-нисък дълг в Европейския съюз.

Данните на Министерството на финансите показват още, че среднопретеглената доходност по емитираните за периода януари-май 2014 г. държавни ценни книжа на вътрешния пазар е 1,06%, от които доходността на лихвоносните облигации е 2,43%, а на сконтовите облигации 0,54 на сто. „Наблюдава се непрекъснато намаление на доходностите на емисиите на вътрешния пазар, което е доказателство, че страната ни е фискално стабилна. На международните капиталови пазари също се разпознаваме като стабилен и предвидим емитент, като в потвърждение котировката за рисковата премия на България срещу неплатежоспособност, т. нар. CDS, се запазват около 120 базисни точки и този показател ни нарежда в една група със страни като Литва и Латвия, които са с по-висок кредитен рейтинг”, уточни министърът на финансите.

По отношение на емисията Чобанов коментира, че тя е планирана още при обсъждането на бюджета за 2014 г., като тогава е бил одобрен и лимитът, който може да бъде поет от държавата. Емисията е в размер до 1,493 млрд. евро, а максималният срок на книжата е до 15 години от датата на издаване. По този начин се създава възможност за дългосрочно финансиране при текущите ниски лихви, заяви министърът на финансите. Средствата от емисията ще бъдат използвани за рефинансиране на външен дълг, който падежира в началото на следващата година и е в размер около 1,6-1,7 млрд. лв., както и за покриване на падежиращ през тази година дълг в размер на около 1,3 млрд. лева. Облигациите, които България ще издаде, ще бъдат подчинени на английското право и търгувани на Люксембургската борса.

Министърът на финансите уточни още, че конкретното структуриране на самата емисия – на единичен или двоен транш и различните матуритети, ще бъде направено на един по-късен етап на база на конкретното състояние на международните пазари. Той допълни, че в момента пазарната среда е благоприятна, което се вижда и действията на редица държави от Централна и Източна Европа. Според Чобанов нестабилната и сложна обстановка в Украйна до момента също не оказва влияние върху търсенето на дълг, а очакванията са, че Европейската централна банка ще продължи политиката си за поддържане на ниски лихвени проценти и вливане на ликвидност във финансовата система. Това допълнително ще засили търсенето на деноминирани в евро книжа и ще доведе и до потенциално намаляване на доходностите на облигациите.

(Източник: МФ)

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.