Бюджетният излишък надхвърли 2,3 млрд. лева

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на месец април 2016 г. да бъде положително в размер на 2 348,0 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП). За сравнение за първите четири месеца на 2015 г. бе отчетен излишък по КФП в размер на 1 066,6 млн. лв. (1,2% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,4 процентни пункта.

Факторите за подобрението на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година, коментират от Министерство на финансите. – Следва да се отбележи, че поради спецификата на данъчния календар и еднократния характер на някои от постъпленията за изминалите четири месеца, както и поради изместването на значителна част от инвестиционните разходи за втората половина на годината, прогнозираното текущо ниво на бюджетния излишък към април не може да се интерпретира еднозначно като трайна тенденция за подобряване на баланса в бюджета. Добрите параметри по текущото изпълнение на бюджета за изминалите четири месеца на годината би следвало да се приемат като гаранция, че предвиденият бюджетен баланс за годината е постижим.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.