БТПП представи мерки в областта на младежката политика

Заместник-председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Георги Стоев участва в заседание на работната група към Министерство натруда и социалната политика (МТСП), сформирана с цел разработване на Национален план за изпълнение на „Гаранцията за младежта”, съобщиха от пресцентъра на палата. Междуведомствената работна група включва представители на заинтересованите министерства и ведомства, неправителствения сектор и социалните партньори.

Европейската инициатива „Гаранция за младежта“ е приета на 22 април 2013 г. и гласи, че „Държавите-членки следва да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование“.

Гаранцията за младежта цели постигането на три от целите, заложени в стратегията „Европа 2020“: осигуряване на заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10 % и намаляване на броя на застрашените от бедност и социално изключване в държавите от ЕС най-малко с 20 милиона души.

Последни данни на Евростат показват, че България е на девето място по фактора „младежка безработица“ в Европейския съюз. У нас без работа са 28.1% от младежите на възраст от 15 до 24-годишна възраст при средно 23% в 28-те страни-членки. Основните направления, по които ще бъде разработен Националния план и по които членовете на работната група предлагат конкретни мерки, са информиране, ориентиране; обучения – професионално обучение, мотивационно, по ключови компетентности; субсидирана заетост; предприемачество; мобилност (с цел работа).

Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев и Наталия Дичева, експерт по европейски проекти, представиха конкретните мерки по посочените направления, които да бъдат включени в Националния план на „Гаранцията за младежта”, чийто финален вариант трябва да бъде разработен до края на месец септември 2013 г.

БТПП предлага да се пристъпи към изработване на дългосрочна политика за въздействие върху проблемите на младежката безработица; Включване на инструменти и политики за въздействие при младежката безработица, които са доказали своята ефективност в Националния план за действие по заетостта и др. документи със стратегически характер; Обвързване на образованието с пазара на труда.

Според представителите на бизнеса образованието е ключов фактор за намаляване на младежката безработица, а бизнесът трябва да има проактивно отношение към проблемите на младежката безработица чрез прякото си участие във формирането на образователния и професионалния профил на младите хора.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.