БОРКОР превзе на абордаж здравеопазването

Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност /ЦППКОП/, известен повече като БОРКОР изненадващо припомни за съществуването си, представяйки мащабно изследване, озаглавено: „Портали за корупция в здравеопазването”.

Оказа се, че в БОРКОР от доста време анализират лекарствената политика в страната, като целта е изготвянето на предложения, противодействащи на корупционни практики.

В доклада на ЦППКОП се посочват 46 слаби места (т.е. обстоятелства или правила, които предизвикват корупция или я благоприятстват и се намират в конкретна взаимовръзка със закон или процедура). Обект на анализ от Центъра са следните области: Регулация на производството, вноса или търговията с лекарствени продукти; Условия, правила и ред за регулиране и регистриране на цени на лекарствени продукти; Контрол върху назначаването на лекарствена терапия; Процес за изготвяне и контрола за спазване на утвърдените фармако-терапевтични ръководства; Провеждане на обществени поръчки от лечебните заведения за лекарствени продукти; Критерии при избора и назначаването на ръководни и експертни длъжности в лекарствената регулация.

Като слаби места бяха посочени непрекъснатите промени в законодателството, както и липсата към на настоящия момент на: стратегическо планиране на национално ниво в областта на здравеопазването и лекарствената политика; ефективно взаимодействие на органите на изпълнителна и местна власт при събирането на здравни вноски; единна интегрирана електронна система за ефективен обмен на информация в здравеопазването; адекватна методология за планиране на средствата за лекарства в НЗОК.

В аналитичната си разработка ЦППКОП включва и 81 предложения за внедряване на мерки за превенция на установените корупционни рискове. Сред тях са приемането на Национална здравна стратегия (2014-2020 г.), включваща анализ за актуалното състояние, план за действие и финансов план за реализацията, както и на Концепция за лекарствена политика до декември 2014 г.

ЦППКОП предлага също в нормативните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина да се допълни нов текст, регламентиращ внедряване на електронни информационни и технически средства за контрол по назначаването на лекарствена терапия. Относно констатираното слабо място – несъразмерно разпределение и съотношение между разходите за лекарства и разходите за медицински дейности, Центърът предлага като ефективни мерки: въвеждане на диагностично-свързани групи като инструмент, насочен към прозрачност в дейността на болниците; и извършване промяна на модела за пасивно реимбурсиране с модел на финансиране по методология за стратегическо планиране.

Сред мерките е посочено и приемането на законодателни промени, съдържащи норми за централизирано провеждане на електронни обществени поръчки за лекарствени продукти, предназначени за лечебните заведения с над 51% държавно участие.

Поради факта, че ЦППКОП дефинира, че към настоящия момент липсва интегрирана електронна система за ефективен обмен на информация в системата на здравеопазването и за нуждите на НЗОК, предложенията на Центъра са за създаване на интегрирана електронна система, както и за осигуряване на законодателни гаранции за задължително въвеждане на електронна рецепта и електронна здравна карта.

Докладът, който ще бъде внесен и предложен за разглеждане в Министерския съвет на Република България, цели чрез предложените промени в законодателството да бъде постигната превенция на корупцията в сектора, както и резултати вследствие от получените допълнителни възможности за контрол. Също така да бъде повишена прозрачността на процедурите и да бъде ограничен субективизмът при тяхното прилагане. Не на последно място, комплексното внедряване на мерките да гарантира предоставяне на гражданите на здравни услуги с по-високо качество.

ЦППКОП счита, че ефектът на значително ограничаване на корупционните практики в разглеждания сектор може да бъде постигнат, ако институциите осъществят подадените предписания, посредством предприемане на действия спрямо техните правомощия.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.