Бек-офисът и фронт-офисът в общината:. държавите „Местни данъци и такси“, „ГРАО“, „Общинска собственост“ и „Устройство на територията и контрол на строителството“ срещу Центъра за услуги

Тази статия изследва участието на служители от специализираната администрация при предоставянето на услуги на фронт-офиса и разпределението на отговорностите между функционалните звена и звеното за административно обслужване. Изследователската хипотеза е, че съществуващата организация на предоставянето на административни услуги от част от общините не е съобразена
с модела „едно гише“. Вместо да интегрират усилията на отделните административни звена, центровете за услуги възпроизвеждат съществуващото разделение в общинската администрация между различни направления на дейност. От 2005 г. досега реално няма съществен концептуален напредък в модела на предоставяне на услуги от повечето общини. Изготвен е модел и са предложени практически приложими предложения за подобряване на организацията по предоставяне на услуги.

Ключови думи: общини, едно гише, фронт-офис, бек-офис, административно обслужване, центрове за услуги, стандартизирани общински услуги

Изследователската хипотеза е че съществуващата организация на предоставянето на административни услуги от повечето общини е неудачна, остаряла и несъответстваща на принципите на доброто управление. Вместо да обединяват центровете за услуги възпроизвеждат и легитимират разделението в общинската администрация на различни направления на дейност. Липсват ясни нормативни изисквания и ясна концепция за статута на центровете за услуги и информация, за статута на служителите в тях и за разпределението на отговорностите между функционалните звена и звеното за административно обслужване. Това води до ниско качество на обслужването, високи разходи за предоставяне на услугите, съмнения за корупция и невъзможност за стандартизиране на услугите в различните общини.

Връзка към статия, публикувана в Сборник “Приноси към теорията и пактиката на публичната администрация”, Университетско издателство “Свети Климент Охридски”, Съставители и научни редактори проф. д.п.н. Тодор Танев и доц. д-р Милена Стефанова

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.