Бърза обществена поръчка за Сертифициращ орган е незаконна, 1,6 милиарда лева са в риск

Повод за становището на ИПАИ, че няма бърз и законосъобразен начин да се избере сертифициращ орган на Програмата за развитие на селските райони, стана позицията на служебния земеделски министър от вчера. Васил Грудев заяви по повод отменената от КЗК обществена поръчка за сертифициращ орган на Програмата за развитие на селските райони следното: “Многократно изразяваните от мен опасения относно третата обществена поръчка за избор на сертифициращ орган по Програмата за развитие на селските райони, която беше стартирана на 11 юни 2014 г., се потвърдиха… Оттук нататък ще се възползваме от всички законови възможности записани в Закона за обществени поръчки, за да може да се осъществи бърз и адекватен избор на сертифициращ орган, предвид създалите се форсмажорни обстоятелства“, разпространена от пресцентъра на МЗХ .

Проучване на ИПАИ показа, че министерство на земеделието и храните е провело договаряне без обявление по ЗОП с предмет „Извършване на допълнителни проверки съгласно писмо на Европейската комисия № MI/EDO/gg – agri.ddg4.j.5(2014) 1408913 от 30 април 2014 г. относно Решение за уравняване на сметките за финансова 2013 г.”. От данните публикувани в сайта на АОП е видно, че изпълнителят е ангажиран да изпълни Решение № 503 от 11 юли 2014 г. на Министерски съвет за организиране извършването на допълнителни проверки съгласно писмо на Европейската комисия № MI/EDO/gg – agri.ddg4.j.5(2014) 1408913 от 30 април 2014 г. относно Решение за уравняване на сметките за финансова 2013г. Договорът е сключен на 24.07.2014г. – осем дни след като е публикувано решението за провеждане на процедурата (16.07.2014 г.). Изпълнението е възложено без да се изчака изтичането на срока за жалба по реда на чл. 120 от ЗОП. В последствие решението за откриване на процедурата е обжалвано пред КЗК, която на 03.09.2014г. се е произнесла отрицателно по искането за спиране на процедурата, поискано от „Захаринова и партньори” ООД. Все още няма произнасяне по искането за отмяна на решението, но договора вече е изпълнен от „Делойт България“ ЕООД и отмяна на решението едва ли ще последва.

Тази порочна схема вероятно планира да приложи отново МЗХ, в опит да се измъкне от ситуацията, поради която България се приближава до загубата на 1.650 млрд. лв. – платени от държавния бюджет. Парите са в риск заради непризнаването им като разход от ЕК поради липсата на сертификация на извършените разходи. Според чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление само когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия поради настъпване на изключителни обстоятелства, последиците от които не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за провеждане на открита или ограничена процедура или на процедура на договаряне с обявление. В случая обаче изключителни обстоятелства не са налице. Служебният земеделски министър от 06.08.2014г. е имал възможност преди произнасянето на КЗК да отмени решението и да проведе отново обществената поръчка, за да осигури нейната законосъобразност. Това обаче не е направено, а бездействието на служебния министър не може да превърне в изключително обстоятелство, отмяната на решението от КЗК, най-малко защото такава развръзка на казуса е очаквал, както обяви самия Грудев. Провеждането на нова процедура по договаряне без обявление ще бъде поредното нарушение на ЗОП, ако служебния земеделски министър прибегне до този способ при избора на сертифициращ орган на ПРСР и това може да има още по-тежки последици.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.