Банки и пенсионни фондове купиха 5-годишни ДЦК за 55 млн. лева

Министерството на финансите преотвори за пети път емисията 5 годишни държавни ценни книжа (ДЦК), емитирана на 22 януари 2014 г. с падеж 22 януари 2019 година. На проведения на 10 ноември 2014 г. аукцион, бяха пласирани книжа с номинална стойност 55 млн. лева, а постигнатата среднопретеглена годишна доходност е 2,63%.

Общият размер на подадените поръчки достигна 116,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 2,11. Придобитите ДЦК на аукциона бяха разпределени между банки – 73,58% и пенсионни фондовете – 26,42%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 263 базисни пункта.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.