Българското училище през погледа на учителите

Незаинтересоваността на учениците от учебния материал (49%) и сложното, трудноразбираемо учебно съдържание (31%) са сред основните проблеми на образователната система според българските учители. Това показва национално представително проучване сред учителите от 1 до 8 клас., проведено по поръчка на Център за приобщаващо образование.

Преобладаващата част от преподавателите смятат, че училището има важна роля за формирането на ценностите на младите хора и посочват, че то трябва да възпитава в такива качества като толерантност (85%), зачитане на човешкия живот и достойнство (75%), отстояване на собствено мнение и свобода на изразяването (66%), уважение към други култури и религии (61%), зачитане на човешките права (60%), солидарност и взаимопомощ (59%), умение за съчувствие и съпреживяване (51%), равенство между половете (45%). Постигането на тези общосподелени от учителите цели се сблъсква със сложното учебно съдържание и предизвикателството да се представи учебният материал по увлекателен и интересен начин.

Независимо от проблемите, с които се сблъскват, за 71% от учителите нуждите на всяко дете са в центъра и те се стараят да развият потенциала на учениците. 83% от преподавателите виждат себе си по-скоро като вдъхновители и мотиватори, а не толкова като преносител на знания и факти. Наред с това, преобладаващата част от учителите се стремят да изграждат непринудени и приятелски отношения със своите ученици (70%), а едва 15% държат на строгите и дистанцирани отношения учител-ученик.

Повече информация и основните изводи от изследването, можете да намерите на този линк: http://bit.ly/1Nra9ij

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.