България може да печели повече проекти по „Хоризонт 2020“ и успешно да развива иновации

Напредъкът по програма „Хоризонт 2020“ в ЕС бе обсъден по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. По време на специално организираното за целта изслушване, Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ, отправи въпроси към Карлош Моедаш, еврокомисар за проучвания, наука и иновации.
Част от въпросите касаеха Европейската комисия и конкретни мерки, чрез които да се подобри участието и успеваемостта на новите държави членки по най-голямата програма за научни изследвания и иновации в ЕС.
Според Новаков, след като Европейският парламент успя да постигне увеличение на бюджета на програма „Хоризонт 2020“ с 11.6%, Европейската комисия следва да работи по-тясно с държавите в ЕС, които не успяват да се възползват от програмата. Евродепутатът уточни, че за 2014г. 50% от финансирането по отива в едва 3 държави-членки на ЕС. Освен това, въпреки насочеността на програмата към малки и средни предприятия, основни бенефициенти продължават да бъдат университети.
През ноември Андрей Новаков бе избран за докладчик в сянка по оценката на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (7РП), която предшества програма „Хоризонт 2020“.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.