Българите остават в Топ 3 на най-кратко живеещите европейци

България остава сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. С по-ниска продължителност на живота са само Латвия – 74.3, и Литва – 74.1 години, а с най-висока – Испания (83.2) и Италия (82.9). Очакваната средна продължителност на живота

общо за населението на страната, изчислена за периода 2012 – 2014 г., е 74.7 години, като спрямо предходния период (2011 – 2013 г.) тя се увеличава с 0.2 години, показват данните на НСИ. Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока – 78.3 години. За десет години в периода между 2004 и 2014 г. средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете е нараснала с 2.1 години. Средната продължителност на живота за населението в градовете е с 2.7 години по-висока (75.5 години), отколкото за населението в селата (72.8 години). Спрямо 2004 г. за населението в градовете увеличението е с 2.7 години, а за населението в селата – с 1.5 години. За лицата, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.2 и 17.6 години. За десетгодишен период (2004 – 2014 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 0.9 и 1.4 години съответно за мъжете и жените.В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 72.4 години в област Видин до 76.2 години в област София (столица), като общо в седем области тя е над средната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (8.0 години) и Кюстендил (7.8), а най-малка – в област Кърджали (5.8 години).

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.